Novela zákona o pobytu cizinců

Přehled změn od 2. srpna 2021

V tomto článku vám předáme základní informace o změnách, které se pojí s novelou zákona o pobytu cizinců. Veškeré informace vycházejí z dokumentu publikovaného Ministerstvem vnitra ČR.

1) Osvědčení o registraci občanů EU

Občanům EU bude od 2. 8. 2021 namísto „potvrzení o přechodném pobytu“ nově vydáváno tzv. „osvědčení o registraci“. Bude se jednat o doklad bez biometrických prvků a jeho platnost bude 10 let. Občané zemí EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu vydané před novelou zákona, si doklad nemusejí měnit – jejich doklad bude do skončení jeho platnosti automaticky považován za „osvědčení o registraci“.

2) Nové správní poplatky

Od 2. srpna 2021 budou podléhat správnímu poplatku 200 Kč tyto úkony:

 • žádost o vydání osvědčení o registraci občana EU (viz výše)
 • žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • žádost o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka
 • žádost o provedení změny v dokladu o pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka

Tyto správní poplatky se vybírají formou kolkových známek – platba v hotovosti ani kartou není možná.

3) Povinnost komplexního zdravotního pojištění

Cizinci, kteří od 2. 8. 2021 vstoupí na území ČR na dobu delší než 90 dnů, mají povinnost uzavřít si do 90 dnů od vstupu komerční komplexní pojištění. Od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026 bude toto pojištění možné sjednat výhraně u Pojišťovny VZP, a.s.

Tato povinnost neplatí pro cizince, kteří mají veřejné zdravotní pojištění, případně je jim zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. Povinnost neplatí také pro občany Evropské unie a  pro jejich „blízké rodinné příslušníky“ (tento pojem vysvětlujeme níže).

Pro cizince, kteří přicestují na území ČR nejpozději 1. 8. 2021 (včetně), neplatí povinnost sjednání komerčního komplexního pojištění. V tomto případě postačí cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče.

Cizinci, kteří již dlouhodobě žijí na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu a mají uzavřené cestovní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče nebo mají sjednané komerční komplexní pojištění u jiné pojišťovny, než je Pojišťovna VZP, a.s., nemusejí v tuto chvíli nic měnit. Změna se jich týká až v okamžiku podání žádosti o prodloužení jejich stávajícího pobytového oprávnění nebo žádosti o vydání nového pobytového oprávnění. Toto platí také pro cizince, kteří jsou tzv. vzdálenými rodinnými příslušníky občana EU či Velké Británie  a kterým již bylo nebo má být vydáno povolení k přechodnému pobytu podle právní úpravy účinné do 1.8.2021.

Jestliže žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu bude podána u zastupitelského úřadu České republiky dne 2.8.2021 a později, je třeba před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince, předložit již doklad o cestovním zdravotním pojištění:

a) v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90 dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a.s. (lze sjednat také on-line),

b) nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a.s. na celu dobu povoleného pobytu na území (pojištění lze sjednat on-line). Doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1.8.2021.

K žádostem o udělení dlouhodobého víza [§ 33 odst. 1 písm. c)], prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza a k žádostem o vydání nebo prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podaným Ministerstvu vnitra na území od 2.8.2021 (včetně) bude možné předložit jako doklad o cestovním zdravotním pojištění pouze: – pojistnou smlouvou o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP, a.s. – pojistnou smlouvou o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jinou pojišťovnou působící v České republice, ovšem to pouze za předpokladu, že smlouva byla uzavřena nejpozději dne 01.08.2021.

Toto platí také pro cizince, kteří jsou tzv. vzdálenými rodinnými příslušníky občana EU (tento pojem vysvětlujeme níže) nebo Velké Británie, a kteří budou od 2.8.2021 žádat o vydání povolení k přechodnému pobytu.

4) Zdravotní pojištění novorozenců narozených na území ČR

Od 2. 8. 2021 je nově pojištěncem veřejného zdravotního pojištění také dítě, které se narodilo na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Takové dítě je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění pouze po omezenou dobu, a to ode dne jeho narození do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dnů věku. Pojistné za dítě hradí jeho zákonný zástupce (tedy zpravidla rodič).

Narození dítěte je nutné ohlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte. Pokud nemá matka dítěte na území ČR veřejné pojištění, pak se narození nahlašuje pojišťovně, u které je pojištěn otec. Pokud ani otec nemá v ČR veřejné pojištění, je třeba nahlásit narození dítěte u VZP ČR.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

5) Status rodinného příslušníka občana EU

Od 2. 8. 2021 se rodinní příslušníci občanů EU dělí na „blízké rodinné příslušníky“ a tzv. „vzdálené rodinné příslušníky“. Rozdíl se týká zejména náležitostí k žádosti o povolení k pobytu na území ČR.

Blízký rodinný příslušník občana EU je:

 • manžel/ka občana Evropské unie
 • rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje
 • potomek mladší 21 let občana EU nebo takový potomek manžela/ky občana Evropské unie
 • potomek nebo předek občana EU anebo potomek nebo předek manžela/ky občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem/kou, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
 • cizinec, který má jeden z výše uvedených vztahů k občanu České republiky, přihlášenému k trvalému pobytu na území ČR.

Blízký rodinný příslušník občana EU musí po 2. 8. 2021 k žádosti o povolení pobytu na území ČR nadále dokládat cestovní doklad, fotografii, doklad o zdravotním pojištění, doklad o zajištění ubytování, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU a případně doklad o pobytu občana EU na území ČR.

Vzdálený rodinný příslušník občana EU je cizinec, který:

 • je příbuzným občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a
  1. je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem Evropské unie nebo státním občanem České republiky,
  2. je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky
  3. u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo
 • má s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.

Vzdálený rodinný příslušník občana EU musí od 2. 8. 2021 k žádosti o povolení pobytu na území ČR nadále dokládat kromě cestovního dokladu, fotografie, dokladu o zdravotním pojištění, dokladu o zajištění ubytování, dokladu potvrzujícího, že je rodinným příslušníkem občana EU a případně dokladu o pobytu občana EU na území ČR také doklad o úhrnném měsíčním příjmu rodiny po sloučení a doklad o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu pobytu.

6) Změna dokladů za biometrické

Od 2. 8. 2021 budou všem občanům třetích zemí vydávány doklady obsahující biometrické prvky, tedy i rodinným příslušníkům občanů EU.

Platnost všech ne-biometrických dokladů skončí dne 3. 8. 2023. Výměna stávajících dokladů za nové biometrické doklady je bezplatná.

Vzdáleným rodinným příslušníkům občanů EU (viz výše) je doporučeno, aby si o výměnu stávajícího dokladu požádali nejpozději do 31. 8. 2022, protože pouze tak jim zůstane zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých.

7) Specifické změny pro občany Velké Británie

Pro občany Velké Británie, kterým bylo v minulosti vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo jim byl na území ČR povolen trvalý pobyt, platí povinnost výměny stávajících dokladů za nové biometrické doklady do 31. 8. 2022.  Stejná povinnost platí i pro rodinné příslušníky občanů Velké Británie, kterým byl na území ČR povolen přechodný nebo trvalý pobyt.

Občané Velké Británie, kteří prokáží, že na území ČR oprávněně pobývali ke dni 31.12.2020, budou moci i nadále na území ČR žádat o vydání osvědčení o registraci – budou se na ně i nadále vztahovat ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se občanů EU. Osvědčení o registraci jim však bude vydáno formou biometrického průkazu o povolení k pobytu s platností na 5 let.

Pokud vám cokoliv ohledně novely zákona není jasně, objednejte se prosím na naše právní poradenství na tel +420 252 543 846. Rádi vám pomůžeme :-).