Síťování

Regionální poradní platforma a spolupráce s institucemi

Regionální poradní platforma pro oblast integrace cizinců

Integrační centrum Praha se jako realizátor, iniciátor a koordinátor integračních opatření v rámci hl. m. Prahy snaží vytvářet prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců na lokální úrovni. Zároveň vytváří jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze – Regionální poradní platformu (RPP).

RPP je místem pro vzájemné sdílení zkušeností, prezentaci zajímavých projektů a odborných výzkumů.

Členové RPP se podíleli na tvorbě první koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014–2017), její aktualizace platné pro období 2018–2021, 2022–2027 a na přípravě navazujících Akčních plánů.

Kdo se může platformy zúčastnit?

Kdokoliv, kdo má zájem o problematiku integrace a chce podílet na dění v této oblasti. Pravidelně se ho účastní zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací.

Kdy a kde platforma probíhá?

Příští setkání:
4. 4. 2023 | 13:00 – 16:00 | Sál architektů Staroměstské radnice, Staroměstská 1.

Pro více informací kontaktujte Ancu Covrigovou: a.covrigova@icpraha.com.

Zápisy ze všech proběhlých setkání a finální verze pražské koncepce včetně akčních plánů jsou ke stažení zde.

Spolupráce s městskými částmi

Jak probíhá spolupráce s městskými částmi?

Nejčastěji spolupracujeme se samosprávami městských částí (starostové, radní, zastupitelé), zaměstnanci úřadů městských částí či dalších institucí (knihovny, školy, nemocnice, neziskové organizace).

Spolupráci s městskými částmi má na starosti Specialistka síťování s městskými částmi, která zároveň propojuje všechny aktéry integrace, předává know-how i příklady dobré praxe, provádí monitoring situace v Praze a vytváří strategické materiály pro odbornou veřejnost.

Specialistka síťování s úřady městských částí:
Kateřina Bucher Jará – sitovani@icpraha.com

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Jak probíhá spolupráce s neziskovými organizacemi?

Spolupracujeme a propojujeme se nejen s již etablovanými v oblasti integrace organizacemi, ale rovněž se subjekty, které práci s cizinci nově začínají. Cílem je předávání know-how v oblasti integrace a poskytování služeb pro cizinky a cizince, poskytování metodické podpory a podpora interkulturní otevřenost neziskového sektoru.

Za tuto agendu zodpovídá specialistka síťování, která monitoruje, oslovuje a zapojuje nové subjekty do existujících podpůrných sítí (např. platformy integrace cizinců), propojuje s dalšími relevantními aktéry (ostatními NNO, samosprávou, státními institucemi atd.). Poskytuje rovněž podporu při nastavení aktivit a služeb NNO pro cizinky a cizince a předává relevantní informace, např. o vhodných dotačních a grantových zdrojích financování.

Specialistka síťování s NNO:
Justyna Janowska –
j.janowska@icpraha.com
Kateřina Phamová – k.phamova@icpraha.com