Společně čelíme výzvám II

Projektoví partneři ICP a Město Mnichov mají mnoho zkušeností se strategickým řízením v oblasti migrace, pořádáním aktivit, zaměřených na migranty a prací s veřejným diskursem s cizinci. Specifické zkušenosti, které oba projekoví partneři v minulosti získali jistě pomohou k vzájemnému obohacení. Výsledkem projektu bude zpracování evaluačního setkání a závěrů z kulatého stolu formou policy-paper, který v bodech navrhne doporučení k využití know-how a relevantní příklady dobré praxe. Projekt je podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti, který podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci a má mimořádný zájem na tom, aby se prostřednictvím podpořených projektů dostala tato témata do povědomí široké veřejnosti.

Doba trvání:

14. 1. 2019 – 31. 8. 2019

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Landeshauptstadt München Referat für Arbeit und WirtschaftKommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung

Financování:

Česko-německý fond budoucnosti

 

Spolková republika Německo je zemí, která má dlouholeté zkušenosti s integrací migrantů do německé společnosti a dodnes pracuje s výzvami, jež integrace migrantů přináší. Českou republiku tzv. migrační krize významně nezasáhla, avšak její dopad na politický i veřejný diskurz o cizincích je trvalý. V současné době jsou ČR i SRN vyhledávanou cílovou destinací pro ekonomické migranty a počet těchto migrantů, kteří mají zájem o dlouhodobé usazení v těchto zemích, trvale roste. Hlavním tématem projektu jsou tedy výzvy, které souvisí s tím, jak migrační a integrační zkušenosti obou zemí ovlivnily konkrétní lokality, tj. pražskou a mnichovskou společnost. Zaměřujeme se na to, jak na tyto výzvy reagovaly různé instituce a nevládní organizace v obou regionech.

Město Mnichov je aktivní v oblasti vytváření koncepčních materiálů a zapojování lokálních i regionálních aktérů, včetně státních institucí, do tohoto procesu. Praha má v této oblasti také mnoho zkušeností a urazila poměrně velký kus cesty, Integrační centrum Praha se přímo podílí společně s Magistrátem hl. m. Prahy na koncepční činnosti. Výměna zkušeností a nahlédnutí do praxe vytváření policy-papers pomůže k zefektivnění koncepční činnosti obou partnerů. Město Mnichov, se svou koncepcí, zapojující všechny odbory, bude pro české účastníky projektu velmi důležitým zdrojem inspirace.

Výzvou v integraci je také způsob předávání informací migrantům. Magistrát hl. m. Prahy vytvořil vlastní web, určený migrantům a ve spolupráci s ICP také mobilní aplikaci, která v reálném čase zpřístupňuje důležité informace migrantům v několika jazykových mutacích. Pokud vezmeme v úvahu taktiky, jež město Mnichov používá při předávání informací migrantům, nabízí se zde velký prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Dalšími okruhy zájmu tohoto projektu je práce s veřejností, s odborným, politickým i veřejným diskursem o cizincích, spolupráce lokálních i regionálních aktérů činných na poli integrace, interkulturní kompetence státních institucí. I s těmito výzvami mají oba projektoví partneři bohaté zkušenosti, které si mohou vzájemně sdílet.

Projekt je rozdělen do dvou základních fází. První fáze se odehraje v městě Mnichov, které bude hostit 12 účastníků projektu za českou stranu (pracovníci ICP a Magistrátu hl. m. Praha). V rámci této návštěvy dojde k prezentaci dobré praxe německého partnera a dalších aktérů, kteří jsou činní na poli integrace na lokální úrovni. Budou představeny metody spolupráce různých odborů města Mnichov, proces vytváření místních koncepcí, metody informování migrantů a práce s diskurzem o cizincích. Účastníci projektu také navštíví spolupracující organizace města Mnichov, které realizují integrační aktivity a nabízejí přímé služby pro migranty (např. Redi-school, projekt AMIGA, Rada uprchlíků Mnichov ad.). První fáze bude zakončena společným setkáním všech účastníků
projektu, během něhož budou indikovány příklady dobré praxe, přenositelné do českého prostředí a zdroje inspirace, využitelné německými partnery při druhé fázi projektu.

Ve druhé fázi němečtí partneři (10 osob) navštíví město Prahu. V rámci této fáze proběhne prezentace aktivit ICP jeho partnerských organizací (např. OPU, Magistrát hl. m. Prahy). Tématy prezentací bude krajská koncepční činnost, práce s veřejností, předávání informací cílové skupině, spolupráce s regionálními aktéry na poli integrace. ICP ve spolupráci s německými partnery uspořádá kulatý stůl na téma „Inspirace mnichovskými modely lokální integrace.“ Kulatý stůl bude zaměřen na prezentaci dobré praxe mnichovských organizací a diskusi o přenositelnosti know-how do českého prostředí.
Následovat bude evaluační setkání všech účastníků projektu, jež proběhne na konci druhé fáze. Během evaluačního setkání proběhne hodnocení celkové realizace projektu, shrnutí hlavních bodů a přínosu pro obě strany. Výsledkem projektu bude zpracování evaluačního setkání a závěrů z kulatého stolu formou policy-paper, který v bodech navrhne doporučení k využití know-how a relevantní příklady dobré praxe.