fbpx

服务的提供

尊重的客人,目前我们在我们的分支机构以及在线为您提供服务。为了了解更多信息,请点击下面的链接。

分支机构营业时间的目前概览
关于在线服务的信息

捷语课程

新课程的注册将于2021年8月30号开始。 如果您想及时通过电子邮件获悉注册信息,请订阅我们的新闻通讯

Do you want to be informed about our activites?

Subscribe!

我同意融合中心可以为提供服务的理由管理我的个人信息,还可以发给我关于融合中心(Integrační centrum Praha, o.p.s., IČ: 242 28 320, 地址1574/51, 11000, Praha 1,列入布拉格法院的公共利益公司的名录, 部分 O,嵌片 885)活动的信息。我可以随时通过电子邮件(centrum@icpraha.com), 在服务中心或在别的融合中心的办公室取消该同意。

顾问工作

我们的专家有丰富的经验,顾问的质量很高。我们的服务都是免费的,联系我们吧!

捷语课程

我们的组织提供各种各样水平的课程。

翻译,陪同

如果不太会说捷语,了解环境,得到被要求的信息很难。在我们的团队有会说汉语的人员,能帮助你们。

建立关系网络

布拉格的融合中心创造了跟外国人融入社会相关的参与者见面的空间。平台的目的是分享经验, 展示有意思的项目,报告有趣的研究,交流和合作。

我们的客户评论

Sarah N

我在ICP上捷语课程。这里的老师是最棒的。他们不仅仅会捷语,而是会教育学生、使每堂课有趣易于理解的专家。

Collin Calderwood

我用到的是法律咨询服务,非常棒,比我期望的更好。未来有需要法律方面的服务,肯定会再来的。

Oleg Mishenkin

我当时有几个关于社会方面的问题,给ICP打电话约了一下时间当面咨询。所有的问题得到了答案,对我来说有很大的帮助。非常感谢!

Iffi khan

我找融合中心的经验非常好,工作人员都超棒。又热情,又乐于助人。

您对我们的服务是否满意?

Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.