Práva zaměstnanců, ošetřovné, sociální podpora

Naši pracovníci zodpověděly vaše nejčastější dotazy v sociální oblasti

Situace ohledně koronaviru poznamenala ze sociálního hlediska velkou část české populace. Vzhledem k měnícím se vládním opatřením, ekonomickým ztrátám firem i živnostníků a obecné společenské nejistotě není divu, že máte v hlavě spousty otázek. Naše sociální pracovnice pro vás zodpověděly ty nejčastější z nich.

1) Může mi zaměstnavatel dát výpověď, když pro mě nemá práci?

Zaměstnavatel vás může propustit pouze z důvodů stanovených zákonem. To znamená např., že se zaměstnavatel ruší či přemísťuje do jiného místa, zaměstnanec se stane nadbytečným nebo při závažném porušení povinností týkající se vykonávané práce ad. (viz. Zákoník práce §52). To se ovšem netýká zaměstnanců ve zkušební době. 

Pokud dostanete například výpověď z důvodu nadbytečnosti,(§52c), náleží Vám podle Zákoníku práce odstupné, jehož výše závisí na délce odpracované doby. Zároveň si zkontrolujte, že ve výpovědi nebo dohodě bude tento důvod písemně uveden.

Podrobnější informace naleznete například zde: https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu

2) Může mi v současné situaci zaměstnavatel nařídit dovolenou nebo neplacené volno?

Dovolenou zaměstnavatel dle Zákoníku práce nařídit může, ale pokud se s vámi nedohodne na kratší lhůtě, musí ji nařídit alespoň 14 dnů předem. Neplacené volno zaměstnavatel nařídit nesmí.

3) Mám podepsat dohodu u ukončení pracovního poměru, pokud na mě zaměstnavatel vyvíjí nátlak?

Rozhodně nepodepisujte žádnou dohodu o ukončení pracovního poměru bez předchozího uvážení a pod nátlakem. Zaměstnavatel vás k tomu nemůže nutit. V těchto případech se doporučujeme obrátit na naše právní oddělení.

4) Nemám peníze na nájem, mám nárok na příspěvek ze státu?

Pokud se nacházíte v situaci, kdy nejste schopni hradit nájem, některé ze sociálních dávek by vám mohly pomoci tuto situaci řešit. Jedná se o dávky s názvem: Příspěvek na bydlení a Doplatek na bydlení. Jsou to dávky vyplácené měsíčně do chvíle, kdy si budete schopni platit nájem vlastními silami. Pokud jste cizinec, pocházející ze země mimo EU (a nemáte ani občanství některé země EU), je také nutné posoudit vaše pobytové oprávnění pro uplatnění nároku na dávku. Stejně tak se posuzují vaše čisté příjmy s náklady na bydlení. 

Sociální dávky řeší v ČR Úřady práce. Žádost o dávku podáváte na Úřad práce podle místa trvalého bydliště. Bližší informace o těchto dávkách naleznete zde: Příspěvek na bydlení a Doplatek na bydlení. Každý případ je individuální, proto vám doporučujeme se obrátit na sociální oddělení, kde vám budou vysvětleny přesné podmínky nároku o konkrétní sociální dávku včetně pomoci s vyplněním potřebným formulářů.

Další možností je zkusit se domluvit s majitelem pobytu o posunutí placení nájmu na pozdější termín.

5) Nesplňuji podmínky pro přiznání předchozích dávek a nemám dost peněz, mám i přesto nárok na nějakou finanční pomoc od státu?

Pokud jste nesplnil podmínky pro přiznání výše uvedených dávek, existuje zde ještě jedna dávka nazývající se Mimořádná okamžitá pomoc. Je určena osobám nacházejícím se v tíživé životní situaci, kterou nemohou překonat vlastními silami. Jedná se o jednorázovou dávku (až na výjimky), kterou vyplácí Úřad práce na základě posouzení vaší individuální situace. Pokud jste se ocitl v takovéto situaci např. z důvodu pandemie koronaviru a potřebujete finanční pomoc, můžete podat žádost o tuto dávku a vysvětlit konkrétní důvody, proč o ni žádáte a na co by měla být použita. Úřad práce poté vaši žádost posoudí a rozhodne o jejím ne/přiznání. Více informací a přesný výčet životních situací, které se vztahují k této dávce, naleznete ZDE nebo kontaktujte naše sociální oddělení. 

6) Jaké jsou v době nouzového stavu úlevy pro OSVČ?

Pro všechny OSVČ platí šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojištění. To znamená, že je po tuto dobu platit nemusíte. Následně vám bude ve vyúčtování za rok 2020 jejich odvod snížen o těchto 6 měsíců a to částkou ve výši minimálních pojistných. Například OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč. Více informací naleznete na tomto odkaze: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960 

Další úlevou pro OSVČ je plošné prominutí pokuty za opožděné podání Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. To znamená, že vám nehrozí žádná sankce, pokud jej nestihnete podat do 1.4.2020, ale podáte ho do 1.7.2020.

Ministerstvo financí dále s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb (EET), a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Více informací o daňových úlevách pro OSVČ naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

7) Jsem OSVČ a starám se doma o dítě do 13 let, mám nárok ošetřovné?

ANO, nárok na ošetřovné výjimečně máte, a to formou dotace, která je vyplácená jen v době trvání nouzového stavu. Přesná částka je 424,- Kč/den. Žádat můžete za období od 12.03-31.03.

Vyplníte jednoduchý formulář na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou uvedeny také přesné informace o tom, jakým způsobem o tuto podporu požádat (viz. Následující odkaz: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/) Bližší informace vám může podat také Živnostenský úřad. Pozor, datum ukončení příjmu žádosti je 30. 04. 2020!

8) Jsem OSVČ, mám nárok na podporu ze státu za ušlý zisk?

Ano, jde o tzv. kompenzační bonus pro OSVČ ve výší 25 000,- Kč. Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady na období 12. 3 – 30. 4. 2020. Je určený OSVČ, které vykonávají svou živnost jako hlavní. OSVČ, kteří vykonávají svou živnost jako vedlejší, jej mohou uplatnit také, ale v tomto případě zde existují výjimky, kdy se bonus nevyplácí. 

V případě, že budete pobírat ošetřovné, na tento bonus máte nárok také. Zažádat můžete v momentě, kdy bude finální podoba úpravy schválená Parlamentem (předpokládány termín schválení je nejpozději do 15. 04. 2020). Žádost o tento bonus musíte stihnout podat nejpozději do 30. 06. 2020. Více informací o tomto bonusu naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

9) Jsem zaměstnanec a starám o dítě do 13 let, po jakou dobu můžu čerpat ošetřovné?

Ošetřovné se prodlužuje na celou dobu uzavření škol. U těch osob, které si o něj zažádaly dříve, než se školy uzavřely, se bude jeho vyplácení prodlužovat automaticky. Pokud jste si o ošetřovné ještě nezažádali, je to stále možné po splnění stanovených podmínek. Ošetřovné můžete jako jednotlivec čerpat pouze na jedno dítě. Více informací zde: https://www.mpsv.cz/osetrovne

10) Jakým způsobem můžu v současné situaci komunikovat s úřady?

Po dobu trvání pandemie mají úřady omezené otevírací hodiny. Některé z nich mohou být zcela uzavřeny. Doporučuje se zejména využívat telefonickou, elektronickou nebo poštovní formu komunikace.  Pokud vaši záležitost nemůžete vyřešit jinak než osobní návštěvou, zkontrolujte na internetu aktuální otevírací dobu, kontaktujte příslušný úřad a domluvte si osobní návštěvu na konkrétní termín. 

Před Úřady práce jsou dále umístěny schránky pro tiskopisy a další důležité dokumenty. Nacházejí se obvykle před budovou do kontaktního pracoviště ÚP či na jiném viditelném místě. Komunikaci s ÚP lze tedy řešit i tímto způsobem. Pokud zde budete zasílat formuláře o dávky, váš podpis nemusí být úředně ověřen. Elektronicky zasílejte pouze kvalitně naskenované formuláře. Fotografie příslušných dokumentů jsou nedostačující. Více informací najdete ZDE. 


Většina situací, do kterých se dostanete, je specifická a vyžaduje individuální přístup, proto vám doporučujeme kontaktovat naše sociální oddělení a probrat váš konkrétní případ se sociálními pracovníky.

Objednejte se na naše bezplatné sociální poradenství: +420 252 543 846.