Nouzový stav v ČR

Na co se nejčastěji ptáte našich právníků?

Víme, že současná situace je obdobím nejistoty pro mnohé z našich klientů. Přinášíme vám proto přehled vašich nejčastějších dotazů v souvislosti s nouzovým stavem, které zodpověděly naše právničky.

1.

Platnost mého pobytového oprávnění mi skončila nebo skončí v době nouzového stavu. Mohu v ČR zůstat? 

Ano. Obecně platí, že pokud jste v době vyhlášení nouzového stavu pobývali na území ČR legálně, můžete zde zůstat do doby ukončení nouzového stavu, aniž byste k tomu od MVČR potřebovali jakýkoliv další souhlas.

Neznamená to však, že své pobytové záležitosti nemusíte vůbec řešit. Např. pokud v České republice pobýváte dlouhodobě a končí vám platnost pobytového oprávnění, které chcete i do budoucna prodloužit, musíte podat žádost na MVČR.

Postup doporučujeme vždy konzultovat s právníkem.

2.

Jak mám postupovat, až budu chtít  po ukončení nouzového stavu z ČR odjet?

Po předpokládaném ukončení nouzového stavu (17. května 2020) získají cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území ČR legálně, dalších 60 dní na vyřízení povinnosti opustit republiku podle zákona o pobytu cizinců. Policie v těchto případech nebude zahajovat správní vyhoštění ani řízení o povinnosti opustit území. S cílem zajistit cizinci bezproblémový návrat do země původu bude od 4. května 2020 legálnost jeho pobytu v době odjezdu osvědčena speciálním razítkem vyznačeným do cestovního dokladu, a to až na hranicích v okamžiku vycestování z ČR. Razítko bude obsahovat datum jeho vyznačení a text „EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC“. Cizinec tedy nemusí prošlou platnost pobytu řešit na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. O tomto postupu ČR informovala všechny státy. Upozorňujeme, že cizinci, kteří chtějí v ČR nadále pobývat a končí jim platnost jejich dlouhodobého víza anebo povolení k dlouhodobému pobytu, musí požádat o jeho prodloužení!

3.

Jak mám postupovat, pokud se musím nutně vrátit do země původu?

Pokud to situace opravdu vyžaduje, doporučujeme kontaktovat váš zastupitelský úřad.

4.

Existují nějaké výjimky, kdy je během nouzového stavu možné z ČR vycestovat, a pak se do země vrátit?

Cizinci s pobytem v ČR budou moci stejně jako čeští občané cestovat do zahraničí od 23. dubna, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování. Po návratu do ČR musí nastoupit 14 denní karanténu nebo předložit potvrzení o negativním PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny. Před plánovanou cestou doporučujeme ověřit aktuální informace o cestování na stránkách MV ČR – https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani, případně svou záležitost konzultovat na informačních linkách, které naleznete v odkazu. Informační linky fungují v českém, anglickém, ruském, francouzském a italském jazyce.

5.

Jsou nějaké výjimky pro vstup cizinců na území ČR?

Nadále platí zákaz vstupu cizinců (včetně občanů EU) s výjimkou těch s platným pobytovým oprávněním. Nově však rodinní příslušníci občanů ČR a EU (manžel/ka a nezletilé děti) mohou vstoupit do ČR na základě předložení povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, nebo rodného či oddacího listu. Předem však musí oznámit českému zastupitelskému úřadu datum a způsob dopravy do ČR. I na ně se po vstupu do ČR vztahuje povinná nařízená karanténa. S detailními pravidly pro vstup na území ČR se můžete seznámit zde https://www.mvcr.cz/soubor/pravidla-pro-vstup-na-uzemi-cr-a-karantenni-opatreni.aspx

6.
Platnost mého pobytového oprávnění mi skončí v době nouzového stavu. Jak si mohu pobyt prodloužit?

Žádost o prodloužení víza nebo pobytu je ze zákona možné podat poštou.

Nově MVČR v rámci nouzového stavu umožňuje vyřídit prostřednictvím pošty také podání nové žádosti o dlouhodobý pobyt (včetně zaměstnanecké karty a modré karty), trvalý pobyt, přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU a dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území ČR. Tato forma je vzhledem k nutnosti úhrady správního poplatku za přijetí žádosti ve formě kolkové známky dokonce doporučována.

Konkrétní postup doporučujeme vždy konzultovat s právníkem.

7.

K žádosti je potřeba doložit originál cestovního dokladu a rodný list. Mám je také zaslat poštou?

MVČR bude po dobu nouzového stavu akceptovat prostou kopii cestovního a matričního dokladu. V případě cestovního dokladu je nutá kopie všech jeho stran.

8.

Jak si mohu za současné situace změnit zaměstnavatele?

I nadále platí, že se vždy musí jednat o pozici v evidenci volných pracovních míst pro držitele zaměstnanecké karty. Od 21. března 2020 je však pro oznámení změny zaměstnavatele zrušena podmínka takovou změnu učinit nejdříve po 6 měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty.

Pokud budoucí zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod.) stačí podat MVČR oznámení o této změně nejpozději v den nástupu do nové práce. K oznámení změny je třeba doložit vyjádření budoucího zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření. Ministerstvo nebude v tomto případě o jejich splnění zasílat sdělení oznamovateli ani jeho budoucímu zaměstnavateli.

Držitel modré karty je ve výše uvedeném případě oprávněn měnit zaměstnání stejným způsobem. 

Konkrétní postup doporučujeme konzultovat s právníkem.

9.

Mohu změnit zaměstnavatele na pracovní agenturu?

Ne.

10.

Pracuji v ČR na krátkodobé schengenské vízum, jehož platnost skončí během nouzového stavu. Jak si mohu vízum prodloužit?

Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, jejichž platnost skončí za nouzového stavu, se prodlužuje, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je prodloužení pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti) se stejnými podmínkami, které obsahovala smlouva předchozí. Musíte se proto dohodnout se svým zaměstnavatelem.

11.

Liší se v době nouzového stavu přístup k českým zaměstnancům a zaměstnancům ze zemí mimo EU?

Platí rovné zacházení s českými i zahraničními zaměstnanci. Zaměstnavatel musí v případech jako je nařízení karantény, pracovní neschopnost, nutná péče o dítě, dočasné nepřidělování práce, dočasné omezení nebo uzavření provozu nebo nařízení výkonu práce z domova poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým. Detailněji se můžete seznámit s povinnostmi zaměstnavatelů pracovníků ze třetích států zde.