fbpx

Үйчлчлэгчийн хувийн мэдээлэлтэй ажиллахын тухай мэдээлэл

Эрхэм хүндэт,

Европын Парламент болон ЕХ Зөвлөлийн 2016/679 дугаартай шинэ дүрэм (GDPR – хувийн мэдээллийг хамгаалах еронхий дүрэм) хүчинтэй болсноос Таны хувийн мэдээллийг хамгаалах боловсруулахын талаар нөхцөл байдлын тухай мэдэгдүүлмээр байна.

Интреграцчилалын төв Праг, o.p.s., IČ: 242 28 320, Žítná 1574/51, 110 00, Praha 1 хаягтай, Праг хотын шүүхээс захирдаг нийтийн харилцан туслалцах нийгэмлэгийн тэмдэглэлт нэгж О, 885 шигтгээтэй бүртгүүлсэн (цаашид “ИТП”) нь болж буй үйлчлэгчид бөгөөд интеграцчилалын үйлчилгээ үзүүлж дуусан үйлчлэгчидийн хувийн мэдээллийг ИТП-ийн хууль зүйн үүргийг биелүүлэх, ИТП-ийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах тул боловсруулдаг.

ИТП-ийн хууль зүйн үүргийг биелүүлэх, ИТП-ийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, үүнд өмч хөрөнгийг хамгаалал, төрийн санхүүгийн эх үүсвэрийн нотолгоо бөгөөд үнэ төлбөргүй интеграцчилалын үйлчилгээг үзүүлэх гэрээний үүргийн биелэлт орно тул Таны хувийн мэдээлэл 2018.5.25-аас хойш GDPR дүрмийн дагуу болон 101/2000 Sb. дугаартай хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу боловсруулдаг.

ИТП Таны хувийн мэдээллийг доор дурдсан зорилготой боловсруулдаг:

 • ИТП-ийн үйлчилгээг хүлээн авах, биелүүлэх гэрээний үүрэг хээх болон үйлчилгээг хүлээн авах зүй тогтолыг батлах тул үйлчлэгчийг тодорхойлох,
 • үйлчилгээ үзүүлэх тул ИТП-ийн бөгөөд хамтран ажилдаг ашгийн бус байгууллагийн ажилтнууд үйлчлэгчтэй холбоо барих,
 • грант болон хувь нэмэр үндэслэлтэй төрийн санхүүгийн эх үүсвэрийг хяналт,
 • үйлчлэгч болон олон нийтийг ИТП-ийн үйл ажиллагааны, үйлчилгээний талаар мэдэгдүүлэх,
 • үйлчлүүлэгчийг чех хэлний курсуудын сургалтын бүлэгт ангилдах,
 • Европын Холбооны Цагаачлал, шилжин суурьшилт, интеграцчилалын сангийн тэтгэлгийн нөхцлийг биелүүлэх батлах,
 • ИТП-д нэг гэр бүлээс хэдхэн үйлчлүүлэгч байх тохиолдолт үйлчүүлэгчийн гэр бүлийн холболтыг зураглал хийх.

Таны хувийн мэдээллийг хэнд дамжуулдаг вэ?

Таны хувийн мэдээлийн удирдагч нь ИТП байна. Ажилтнууд зөвхөн ажилаа хийхэд шаардлагатай мэдээллийг хэрэглэж болно, мөн түүнчлэн нууцлалт үүрэгтэй байна. Таны хувийн мэдээллийн удирдах болон ажиллах талаар ямар нэг асуудалтай тохиолдолт ИТП-д metodik@icpraha.com э-мэйл хаягаар хандаж боломжтой.

ИТП Таны хувийн мэдээллийн хууль ёсны үүрэг буюу гэрээний үүрэг амлалтын дагуу өөр ашгийн бус байгууллагатай (Organizace pro pomoc uprchlíkům – OPU, Poradna pro integraci – PPI, Sdružení pro integraci a migraci – SIMI, InBáze), грант болон хувь нэмэр хангагчтай (Дотоод хэргийн яам, Праг хотын захиргаа, Европын комисс), хяналтын хэсгүүдтэй (санхүүгийн хяналт, Санхүүгийн яам, Дээд хяналтын газар, Хувийн мэдээллийг хамгаалах газар, Европын санхүүгийн байцаагчийн шүүх), бусад төрийн захиргааны удирдлагатай (БНЧУ-ын Цагдаагийн газар, шүүх), гадаад тоо бүртгэгчтэй, нягтлан бодогчтой, хангагчтай, мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, интернет сүлжээний (Facebook, Instagram) захирагчтай хуваалцах боломжтой. ИТП Таны хувийн мэдээллийг дээр дурдсан гэрээт хамтран ажилдаг байгууллаганаас гадна гуравдагч этгээдэд худалдаггүй ч хуваалцдаггүй.

Ямар төрлийн мэдээлэлтэй ажиллах вэ?

 1. a) хаяг болон хэн болохыг нь тодорхойлох мэдээлэл (нэр, овог, хүйс, төрсөн он, сар, өдөр, эх орон, иргэний харьяалал, БНЧУ-д оршин суухийн байдал, БНЧУ-д хаяг, үнэмлэхийн төрөл, дугаар);
 2. b) холбоо барих мэдээлэл (БНЧУ-д хяаг, утасны дугаар, э-мейл);
 3. c) интеграцчилалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгтой шаардлагатай мэдээлэл (эх хэл, чех хэлний мэдлэгийн түвшин, ИТП үйлчлэгч гэр бүлийн гишүүдын овог нэр, нийгмийн эмзэг давхаргад орох эсэхийн тухай мэдээлэл – ахмад, албан ёсны төлөөлөгчгүй насанд хүрээгүй хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, бие эрхтний согогтой, насанд хүрээгүй хүүхэдтэй ганц бие эцэг/эх, хүчирхийлэлд өртөсөн хүн (цаашид “эмзэг хүн”);
 4. d) үзүүлсэн интеграцчилалын үйлчилгээний давшилтын талаар мэдээлэл;
 5. e) ИТП-аар зохион байгуулсах үйл ажиллагааны талаар мэдэгдүүлэх зорилготой гэрэл зураг болон цээж зураг. Энэхүү мэдээллийг ИТП Танд үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлэхийн тул боловсруулах үүрэгтэй.

Зөвшөөрлөө өгсөн тохиолдолт ИТП дараагийн мэдээллийг боловсруулж болно

 1. f) ИТП-аар зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар нийтийг мэдэгдүүлэх зорилготой гэрэл зураг болон цээж зураг.; g) ИТП-аар зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл явуулахын тул э-мейл, утасны дугаар.
 2. f) болон g) үсэгтэй мэдээлэл зөвхөн Таны зөвшөөрөлтэй боловсруулдаг, зөвшөөрлөө хэзээ ч ИТП-ийн салбарт өргөдөл бүртгүүлээд буюу metodik@icpraha.com хаяг руу э-мейл бичээд буцаад ачаж боломжтой. Ийм тохиолдолт цаашид ИТП-ийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл авахгүй.

Таны хувийн мэдээллийг хир удаан боловсруулах вэ?

Таны хувийн мэдээллийг ИТП үүргээ биелүүлэхэд шаардлагдах хугацаа, үүргийн харилцаанаас үүссэн эрх, үүргийг биелүүлэхэд шаардлагдах хугацааг 10 жилээс илүүгүй боловсруулдаг. Төслийг дууссаны дараа ч ирэх жилийн 1 сарын 1-ний эсвэл ИТП-ийн үйлчилгээг хүлээн авч байх хугацаанд хууль эрхзүйн зохицуулалт болон бусад өгөгдлөөр тодорхойлсон хугацаа, эсвэл хувийн мэдээлэл боловсруулах зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байх хугацаа хүчинтэй байна.

Боловсруулалтын нөхцөл, мэдээлэл, үйлчлэгчийн эрх

Хувийн мэдээллийг боловсруулахад  Таны хувийн мэдээллийг хамгаалах, алдах устгахаас хамгаалах маягаар ИТП-ийн дотоод журмаар, ялангуяа Хувийн мэдээлэлтэй ажиллах  зааварчилгаар, Ёс зүйн дүрмээр, Архивлах болон жижиглэх кодоор удирддаг.

Та ИТП-г жинхэнэ, бүрэн хэмжээний хувийн хаяг болон хэн болохыг нь тодорхойлох мэдээллийг, БНЧУ-д хаяг, интеграцчтлалын үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай бусад мэдээллээр хангах шаардлагатай. Эдгээр мэдээллийг өгөх нь ИПТ-ийн үйл ажиллагаа болон интеграцчилалын үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг хангахгүйгээр нэгтгэх үйлчилгээг Танд үзүүлэх боломжгүй юм.

Бичгээр үйлдсэн хүсэлтээр ИТП Таны хувийн мэдээллийг яаж, ямар хэмжээтэй боловсруулалтын талаар мэдээлэл авах эрхтэй, хэрэгтэй бол хувийн мэдээллийн хувийг аваж боломжтой. Өөрөөр бол тэр мэдээллийг хэзээ ч боломжийн нөхвөрөөр аваж болно.

Хэрвээ Та ИТП, түүний боловсруулагч буюу өмнө нь дурдагдсан бусад өгөгдөл хүлээн авагч нь Таны хувийн мэдээллийг хууль эрх зүйн зохицуулалт болон хувийн өгөгдөл хамгаалах зохицуулалтыг зөрчилдөж байна гэж бодвол, ялангуяа Таны хувийн мэдээлэл зөв биш бол та дараах байдлаар хийж болно:

1) ИТП, түүний боловсруулагч буюу өгөгдөл хүлээн авагчаас тодорхойлолт хүсэх,

2) гарсан баримтыг ИТП-аар хасахыг хүсэх,

3) Таны хувийн мэдээллийг засахыг хүсэх,

4) хэрэв Таны хувийн мэдээллийг маркетинг болон мэдээллийн зорилгоор ашиглавал хувийн мэдээллээ боловсруулахын эсрэг гомдол гаргах холбоотой байж болно,

5) хууль эрх зүйн үндэслээр боловсруулалт хийх хязгаарлалтийг хүсэх ,

6) хувийн мэдээллийг хамгаалах газар дээр мөрдөн шалгах урамшуулал авах.

Мөн өөрийн хувийн мэдээлэл авсаархан байдалт болон хуулийн дүрмийн дагуу устгах эрхтэй байна.

Энэ эрхийг хэрэглэхээр ИТП-ийн Мэдээллийн төв, салбаруудын ажилтнуудад бичгээр эсвэл metodik@icpraha.com хаягаар э-мейлээр хандаж болно.

Máte právo obdržet odpověď od ICP na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. V odůvodněných případech, může ICP prodloužit lhůtu o další dva měsíce, o čemž, jakož i důvodech vás musí informovat. Své žádosti můžete uplatnit jedno ročně bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřený poplatek.

Хүсэлтээ гаргасны дараа хамгийн эцсийн нэг сарын хугацааны дотор хариу авах эрхтэй. Үндэслэлтэй тохиолдолд ИТП нь 2 сарын хугацааг уртасгаж болно бөгөөд ийм тохиолдолт Танайг энэ тухай мэдэгдүүлэх ёстой. Та хүсэлтээ жилд нэг удаа үнэ төлбөргүй гаргаж болно, эөөр зүйлд боломжийн нөхвөртөй болно.