Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

Kính gửi quý bà/ quý ông,

Liên quan đến việc thực hiện quy định mới của Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU số 2016/679 (Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu – GDPR), chúng tôi muốn thông báo cho cho các bạn những việc nằm trong quy định này và việc bảo vệ và xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn.

Trung tâm hội nhập Praha o.p.s., mã kinh doanh IČ: 242 28 320, trụ sở chính Žítná 1574/51, 110 00, Praha 1, được đăng ký trong danh bạ chung của các tổ chức phúc lợi do Tòa án thành phố Praha cấp, mục O, tệp 885 (tiếp theo viết tắt là „ICP“) sẽ quản lý thông tin cá nhân của những khách hàng hiện tại cũng như những khách hàng đã kết thúc việc sử dụng dịch vụ hội nhập nhưng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của họ là cần thiết vì những lý do pháp luật và quan trọng là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ICP.

Những dữ liệu cá nhân của bạn sau ngày 25.5.2018 nằm trong mục liên quan tới những Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu – GDPR và trong mục liên quan đến luật số 101/2000 Sb. vể bảo vệ dữ liệu cá nhân trong luật hiện hành, và vì lý do thực hiện nghĩa vụ pháp luật của ICP, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ICP mà liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu và nghĩa vụ chứng minh tính hợp lệ của chi tiêu từ quỹ công dành cho dịch vụ hội nhập và thực hiện hợp đồng ràng buộc cung cấp dịch vụ hội nhập miễn phí cho bạn.

Cụ thể ICP xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích dưới đây:

1) nhận dạng khách hàng trong trường hợp cần thiết ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng ràng buộc về cung cấp dịch vụ và đánh giá quyền lợi hưởng dịch vụ của ICP,

2) nhân viên ICP liên hệ với khách hàng và các tổ chức đối tác có ký kết trong khi cung cấp dịch vụ,

3) kiểm tra các quỹ tài chính công trên cơ sở hỗ trợ và đóng góp,

4) thông báo cho khách hàng và công chúng về các hoạt động và dịch vụ của ICP,

5) chia khách hàng vào các nhóm lớp tiếng séc thích hợp,

6) chứng minh việc thực hiện đầy đủ các điều kiện hỗ trợ vốn cho Quỹ EU dành cho tị nạn, di cư và hội nhập,

7) nghiên cứu các mối quan hệ gia đình của khách hàng trong trường hợp những khách hàng của ICP đến từ cùng một gia đình.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn cho ai?

Người quản lý dữ liệu cá nhân của bạn là ICP. Nhân viên của ICP có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà họ cần để làm việc và họ có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các thông tin này. Trong trường hợp cần thiết liên quan đến quản lý và xử lý thông tin cá nhân, bạn có thể liên lạc vào email a.covrigova@icpraha.com.

Các dữ liệu cá nhân của bạn ICP có thể chia sẻ trên cơ sở trách nhiệm pháp luật hoặc các hợp đồng đối tác ràng buộc với những tổ chức phi chính phủ (Tổ chức giúp đỡ người người tị nạn, Tư vấn dành cho hội nhập, Hiệp hội dành cho hội nhập và di cư, InBáze), và các tổ chức hỗ trợ và đóng góp (Bộ Nội Vụ, Tòa thị chính thủ đô Praha, Hội đồng Châu Âu), cùng các cơ quan quan kiểm tra (Cơ quan quản lý tài chính, Bộ Tài Chính, Ủy ban kiểm tra tối cao, Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, Cơ quan kiểm toán Châu Âu), các cơ quan quản lý công (Cảnh sát cộng hòa Séc, tòa án), các kiểm toán viên, kế toán viên bên ngoài, các nhà cung cấp và quản lý hệ thống, cơ sở dữ liệu và mạng xã hội (Facebook, Instagram). Dữ liệu cá nhân của bạn ICP không bán và không chia sẻ cho bất kỳ đối tượng thứ ba nào trừ trường hợp đặc biệt là các đối tác có ký kết hợp đồng.

Chúng tôi xử lý những loại dữ liệu nào của bạn?

  1. a) các dữ liệu địa chỉ và nhận dạng để xác nhận bạn và các nhận dạng không thay đổi (tên, họ, giới tính, ngày sinh, nguồn gốc đất nước, quốc tịch, dạng cư trú tại Cộng Hòa Séc, dạng và số các giấy tờ tùy thân); b)dữ liệu liên lạc (địa chỉ liên lạc tại Cộng Hòa Séc, số điện thoại, địa chỉ email); c) các dữ liệu khác dành cho mục đích cung cấp dịch vụ hội nhập (ngôn ngữ từ nơi bạn đến, mức độ hiểu biết tiếng séc, tên họ những người thân trong gia đình mà cũng là khách hàng của ICP; d)dữ liệu về quá trình cung cấp dịch vụ hội nhập; e)các ảnh thông thường hoặc chân dung, các hình ảnh hình thành cho mục đích tư liệu hoặc tổ chức các sự kiện của ICP. Các dữ liệu này các bạn bắt buộc phải để ICP xử lý để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ hội nhập miễn phí.

Tiếp theo ICP có thể xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn nếu như bạn thực hiện việc đồng ý:

  1. f) các ảnh thông thường hoặc chân dung, các hình ảnh hình thành cho mục đích thông báo cho công chúng về những hoạt động và các sự kiện tổ chức bởi ICP; g) email và số điện thoại khi cần để gửi các thông tin về hoạt động và sự kiện được tổ chức bởi ICP.

Các dữ liệu trong mục f) và g) được xử lý chỉ với sự đồng ý của bạn mà bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng văn bản viết bất kỳ khi nào bằng mẫu đơn được lưu tại trụ sở chính và các chi nhánh hoặc thông qua email centrum@icpraha.com. Trong trường hợp này ICP sẽ không tiếp tục được phép gửi các thông tin về hoạt động của ICP.

Dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi xử lý trong bao nhiêu lâu?

Các dữ liệu cá nhân của bạn được ICP xử lý chỉ trong thời gian cần thiết để đảm bảo quyền và nghĩa vụ sinh ra từ mối quan hệ ràng buộc và quy định của luật hiện hành, ở đây là sau khi kết thúc việc cung cấp dịch vụ hội nhập cho bạn, và trong thời gian dài nhất là trong vòng 10 năm tiếp theo từ ngày 1 tháng 1 năm tiếp theo sau khi kết thúc dự án, trong thời gian được quy định theo luật hoặc theo thời hạn của văn bản đồng ý với việc xử lý các dữ liệu cá nhân.

Điều kiện xử lý, thông tin về việc xử lý và quyền lợi của khách hàng

Việc xử lý dữ liệu cá nhân tiếp theo được điều chỉnh bởi những quy định của nội bộ ICP, trước tiên là các quy định về lưu trữ dữ liệu cá nhân, quy tắc đạo đức, cất giữ và phân tệp để đảm bảo bảo vệ cho dữ liệu cá nhân của bạn trước việc bị lạm dụng, mất mát hoặc tiêu hủy.

Bạn phải cung cấp cho ICP các thông tin chính xác và đầy đủ về liên hệ và dữ liệu nhận dạng cá nhân, địa chỉ lưu trú tại cộng hòa Séc và những dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ hội nhập. Việc cung cấp các dữ liệu trên là cần thiết cho các hoạt động của ICP và việc cung cấp dịch vụ hội nhập, thiếu những thông tin này ICP không thể cung cấp dịch vụ hội nhập cho bạn được.

Dựa trên cơ sở yêu cầu bằng văn bản, ICP bắt buộc phải cung cấp cho bạn một năm một lần miễn phí các thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào, ở mức độ nào và bạn có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân này hoặc bản sao các dữ liệu cá nhân này. Ngoài ra bạn có thể lấy những thông tin này bất kỳ khi nào với một mức phí hợp lý.

Nếu bạn nhận thấy rằng ICP hay bất kỳ người xử lý hoặc những người khác nhận được dữ liệu cá nhân của bạn đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không đúng với các quy định pháp luật và trái với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đặc biệt nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác bạn có thể: 1) Yêu cầu sự giải thích của ICP, những người xử lý dữ liệu của ICP hoặc những người tiếp nhận dữ liệu, 2) yêu cầu ICP xóa bỏ tình trạng xảy ra, 3) yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân của bạn 4) trong trường hợp sử dụng các dữ liệu cho việc quảng cáo và mục đích thông báo, các bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn, 5) Yêu cầu về việc hạn chế xử lý vì lý do pháp luật 6) ý kiến để giải quyết với Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

Bạn cũng có quyền di chuyển các dữ liệu này và xóa các dữ liệu cá nhân của bạn dựa vào các quy định pháp luật.

Để thực hiện những quyền lợi này bạn có thể viết cho nhân viên của trung tâm thông tin ICP hoặc các chi nhánh hoặc thông qua địa chỉ email a.covrigova@icpraha.com.

Các bạn có quyền nhận được phản hồi không chậm trễ của ICP dựa trên đơn yêu cầu của mình và câu trả lời muộn nhất là trong vòng một tháng. Trong trường hợp có lý do hợp lý, ICP có thể kéo dài thời hạn thêm hai tháng tiếp theo và bắt buộc phải thông báo cho bạn về những lý do này. Yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện miễn phí một năm một lần, còn lại sẽ được tính phí hợp lý.