Rok 2022 v číslech

Jak se nám dařilo pomáhat v uplynulém roce?

Rok 2022, tedy desátý rok existence ICP, byl pro nás velkou výzvou. V únoru vypukla válka na Ukrajině, která způsobila příchod tisíců uprchlíků, kteří potřebovali pomoc. Kromě našich běžných služeb se ICP stalo koordinátorem tlumočníků v Asistenčním centru pomoci Ukrajině, zřídili jsme speciální infolinku a navýšili kapacity v rámci všech služeb. Po celý rok jsme úzce spolupracovali s městskými částmi a nově vzniklými organizacemi, kterým jsme poskytovali metodickou podporu a pomohli jim se zapojit do existujících platforem integrace cizinců v Praze. Kvůli nastalé situaci jsme také otevřeli novou pobočku ve Skautském institutu a náš tým se rozrostl o nové členy. Příchod uprchlíků měl rovněž velký vliv na naši aktivitu na sociálních sítích, na které jsme mimo jiné vytvořili informační video kampaň pro příchozí uprchlíky z Ukrajiny. Jsme velmi pyšní na to, že jsme tento nelehký rok zvládli a mohli nadále být oporou cizincům, kteří se rozhodli žít v České republice, a to nejen těm z Ukrajiny. V tomto článku bychom vám rádi představili některá čísla znázorňující výsledky naší práce za rok 2022.

V roce 2022 jsme podpořili v integraci rekordních 10 276 klientů, což v porovnání s rokem 2021 představuje dvojnásobný nárůst.  Ten se samozřejmě pojí s větším počtem pracovníků a rozšířením služeb. Uvedené číslo zahrnuje klienty všech našich služeb, tedy právního poradenství (2 012), sociálního poradenství (1 434), kurzů češtiny (1 475), interkulturní práce (2 203), seminářů sociokulturní orientace (393), informačního centra (2 460) a Adaptačně-integračních kurzů (4384). Klienti, kteří využili více služeb, byli do celkového počtu započítáni pouze jednou.

V roce 2022 tvořili 44% všech klientů občané Ukrajiny. Jejich absolutní počet byl v tomto roce 2599. Oproti roku 2021, kdy jsme obsloužili 943 ukrajinských klientů, kteří tvořili 24,76% všech klientů, se jedná o významný a vzhledem k válce na Ukrajině zcela pochopitelný nárůst. V roce 2022 jsme oproti předchozímu roku zaznamenali také nárůst klientů z Indie, Číny a Turecka. Tyto statistiky nezahrnují klienty Adaptačně-integračních kurzů, kde národnost klientů nezjišťujeme.

V březnu 2022 bylo otevřeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), kde bylo příchozím uprchlíkům zajištěno pobytové oprávnění, ubytování,  přístup ke zdravotní péči apod. Pro umožnění komunikace mezi uprchlíky a pracovníky centra bylo nutné zajistit také tlumočení. Koordinátorem tlumočnické služby se stalo ICP, které tak pomohlo neuvěřitelným 117 000 uprchlíků, a to jen díky 1840 ukrajinsky/rusky mluvících dobrovolníků, kteří se rozhodli svůj volný čas věnovat osobám prchajícím před válkou.

Počet realizovaných kurzů češtiny se v roce 2022 oproti předchozímu roku (60 kurzů) téměř zdvojnásobil. V reakci na situaci spojenou s příchodem uprchlíků jsme v roce 2022 mimořádně otevřeli intenzivní letní kurzy českého jazyka pro dospělé i pro děti z Ukrajiny, které úspěšně absolvovalo 73 osob. Od začátku školního roku 2022/2023 jsme také nově otevřeli dětské kurzy ve spolupráci s pražskými základními školami.

Do uvedené statistiky zahrnujeme hovory uskutečněné přes klientskou linku Daktela. Jedná se o hlavní kontakt Integračního centra určený pro klienty, kteří se chtějí objednat na konzultaci nebo potřebují získat obecné informace o našich dalších službách.

Jsme velmi rádi, že si naše webové stránky udržují stabilně vysokou návštěvnost, a to i s přihlédnutím k aktuální politice cookies. V roce 2022 jsme zaregistrovali vysoký nárůst návštěvnosti ukrajinské mutace stránek, a to o 196%. Nejvyšší počet zobrazení jsme zaznamenali u informací o kurzech českého jazyka, kontaktů a odborného článku o těhotenství a porodu v ČR v ruštině. V ukrajinské verzi byl velmi populární také článek o Asistenčním centru pomoci Ukrajině.

Síťování je důležitou součástí našich aktivit. Jedná se o navazování spolupráce s různými subjekty, které se přímo i nepřímo zabývají agendou integrace cizinců a také jejich vzájemné síťování. Může se jednat o státní instituce, neziskové organizace, migrantská sdružení, školská a vzdělávacích zařízení i mezinárodní organizace. Cílem síťování je monitoring aktivních subjektů, koordinace aktivit na podporu integrace cizinců, sdílení dobré praxe a poskytování meotodické podpory. V roce 2022 jsme aktivně spolupracovali a vytvořili podmínky k síťování a networkingu pro 109 subjektů. 23 z nich tvořily nově navázané spolky a iniciativy, z nichž většina vznikla v souvislosti s uprchlickou krizí.

Moc dobře si uvědomujeme důležitost mladé generace a považujeme za zásadní její schopnost ověřování informací, která může být prevencí předsudků a šíření dezinformací. Proto jsme se v roce 2022 pokračovali v realizaci workshopů Příšerky v hlavě, kde prostřednictvím online únikové hry trénujeme žáky základních a středních škol v mediální gramotnosti. V roce 2022 workshop absolvovalo 1044 žáků.