Projekt Integrační centrum Praha III

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost.

Projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I. a ICP II. a je realizován ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi městskými částmi, s přímou podporou MHMP. Nabídka aktivit ICP zahrnuje:

  • právní a sociální poradenství a práci s celými rodinami CTZ
  • kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace pro CTZ, včetně nezletilých
  • pořádání komunitních a kulturních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
  • využití Komunitního a informačního centra (bezplatný přístup k informacím, podpora rozvoje občanské společnosti a aktivizace CTZ)
  • realizace vzdělávacích seminářů pro odborníky (úředníci MČ, MHMP, pedagogičtí pracovníci, CP apod.) – zvyšování informovanosti odborníků a zvyšování institucionální ochrany CTZ
  • realizace multikulturních workshopů v mateřských školách (prevence negativních jevů, rasismu a xenofobie; podpora přátelského soužití majoritní společnosti a migrantských komunit)
  • zapojení migrantů do činnosti ICP jako interkulturní pracovníci pro rusko-ukrajinskou/vietnamskou komunitu (podpora integrace migrantů, zjednodušení komunikace mezi migranty a úřady, podpora přátelského soužití)
  • monitoring situace CTZ v Praze a terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
  • informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
  • naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)

Doba trvání:

1. 4. 2014–30. 4. 2015

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financování:

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha