Projekt (DEZ)INFORMACE

„(DEZ)INFORMACE“ je projekt s celorepublikovým zaměřením, jehož cílem je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o integraci cizinců ze zemí mimo EU prostřednictvím šíření relevantních a nezkreslených dat a vyvracení dezinformací objevujících se ve veřejném prostoru moderními interaktivními nástroji.

K dosažení vytyčeného cíle bude využita audiovizuální kampaň, která bude šířena pomocí kanálů širokého dosahu tak, aby byla zasažena skupina obyvatel, pro kterou téma integrace není obvykle zajímavé. Speciální důraz pak bude kladen na informovanost žáků základních a středních škol, kteří, zejména v online prostředí, čelí velkému množství dezinformací. Na tento problém reagujeme prostřednictvím cíleně vytvořených workshopů.

Dostatek objektivních informací o tématu integrace cizinců je nutnou podmínkou poklidného soužití všech obyvatel České republiky a vzájemného pochopení. 

Projekt (DEZ)INFORMACE, reg.č. AMIF/22/09, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

Doba trvání:

1.1. 2020 – 31.8. 2022

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Celkové náklady: 6 156 111 Kč

 
Logo AMIF