Lhůty, které byste měli znát

Přehled nejdůležitějších lhůt pro cizince

Pokud jste cizinec, který žije v České republice, pojí se s vaším pobytem mnoho povinností. Jednou z nich je dodržování stanovených lhůt. Ty nejdůležitější z nich se týkají následujících situací:

1. Měníte adresu bydliště

Změnu adresy je nutné nahlásit na OAMP do 30 kalendářních dnů ode dne změny adresy bydliště. U Ukrajinců s dočasnou ochranu je lhůta 3 pracovní dny.

2. Došlo u vás ke změně jména či příjmení nebo změně rodinného stavu

Změnu osobních údajů musíte nahlásit na OAMP do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3. Ztratili jste povolení k pobytu či cestovní pas

Pokud jste ztratili svůj průkaz povolení k pobytu, byl vám odcizen nebo je poškozen, je nutné to nahlásit na OAMP do 3 pracovních dnů. Ztráta či odcizení cestovního pasu se neprodleně hlásí policii.

4. Vašemu povolení k pobytu skončila platnost

Prošlý průkaz povolení k pobytu jste povinni bez zbytečného odkladu odevzdat OAMP.

5. Ve vaší žádosti o pobyt se vyskytly vady

Pokud jste dostali od Ministerstva vnitra výzvu k odstranění vad žádosti – tj. dopis, ve kterém je uvedeno, že jste ke své žádosti nepřiložili určité podklady či je v žádosti jiný nedostatek – je nutné odstranit veškeré vady ve lhůtě, která je uvedena v dopise. Počátek této lhůty se počítá od okamžiku doručení dopisu. V případě, že nejste schopni z objektivních a na Vaší vůli nezávislých důvodů tuto lhůtu dodržet, je třeba písemně požádat Ministerstvo vnitra o prodloužení této lhůty, případně o přerušení řízení.

6. Chcete zažádat o prodloužení dlouhodobého pobytu či dlouhodobého víza

Žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu a dlouhodobého víza lze podat nejdříve 90 kalendářních dnů před koncem jeho platnosti a nejpozději v poslední den platnosti.

7. Obdrželi jste výzvu k odběru biometrických dat

Termín, který vám byl zaslán poštou, či který Vám byl sdělen telefonicky, je nutné dodržet.

8. Máte vyhotovenou biometrickou kartičku

Hotovou biometrickou kartičku si musíte vyzvednout do 60 kalendářních dnů. V opačném případě zaniká váš pobyt.

9. Máte zaměstnaneckou kartu a ukončili jste zaměstnání

Od prvního dne následujícího po dni, kdy jste ukončili zaměstnání, běží lhůta 59 kalendářních dnů, během které si musíte najít zaměstnání nové a informovat o změně OAMP. V této lhůtě musí být oznámení o změně doručeno OAMP.

10. Máte zaměstnaneckou kartu a našli jste si nové zaměstnání

Datum nástupu do nového zaměstnání musíte nahlásit OAMP minimálně 30 kalendářních dnů před samotným nástupem. Nahlášené datum nástupu je závazné.


Kompletní informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra.

Pokud by vám cokoliv nebylo jasné, neváhejte se objednat na naše bezplatné právní poradenství: +420 252 543 846