Jak probíhá kariérové poradenství v Norsku, Belgii a Finsku?

Od září do března 2024 probíhá v ICP projekt 2023-1-CZ01-KA122-ADU-000134735 s cílem rozvinout kariérové poradenství pro cizince. Je plně hrazený z programu ERASMUS+. V rámci něj proběhlo několik zahraničních mobilit do Norska, Belgie, Estonska, Turecka, Finska a Chorvatska. Zajímavosti z těchto návštěv vám přinášíme v následujících článcích. 

Norsko – Caritas Norge 

V září 2023 proběhla třídenní stáž v místní Charitě Oslo, která nabízí několik služeb usnadňujících přístup cizinců na norský trh práce. 

První z nich je individuální kariérové poradenství pro cizince s kariérovými poradci. Díky němu mohou individuálně řešit svou situaci, nastavit si pracovní cíle a diskutovat nejasné oblasti ohledně trhu práce. 

Další aktivitou jsou osmitýdenní Job fokusy, v rámci kterých májí cizinci možnost zjistit, jak probíhají pracovní pohovory a jak se na ně připravit, jak pracovat s LinkedIn, jak správně napsat životopis, motivační dopis, jaké funguje norský trh práce. V rámci těchto setkání také vystupují zástupci firem, kteří cizince informují o volných místech a požadavcích na hledané pracovní pozice. Účastní se jích také úspěšní účastníci, kteří prezentují svoji zkušenost a to, jak si díky absolvování workshopu našli práci. Tyto Jobfokusy probíhají jak v norštině, tak v angličtině a jsou určeny cizincům s vysokou kvalifikací. 

Další aktivitou jsou tzv. Jobcluby, které probíhají každý pátek a jejich cílem je pomoci cizincům s vytvořením a úpravou životopisu. Fungují nízkoprahově, tzn. může je navštívit kdokoliv bez předchozího objednání. 

Velmi zajímavou aktivitou je pomoc „kariérních mentorů“. Jedná se o dobrovolníky se vybranou pracovní zkušeností (např. odborníci na IT, social media, zdravotnictví atd.). Kariéroví poradci párují tyto mentory s cizinci, kteří by si chtěli najít práci v oboru, ve kterém jsou mentoři experti. 

Dále organizace nabízí individuální odborné poradenství v dalších oblastech souvisejících s integrací, ženské skupiny, na kterých se mimo jiné také řeší pracovní práva, kurzy norštiny a rodinná setkávání za účelem navázání bližších vztahů.

Co nám přišlo inspirativní

Provázanost jednotlivých služeb a funkce kariérových poradců, kteří nastavovali, vymýšleli a rozvíjeli dané služby. Tito pracovníci vykonávali pouze kariérové poradenství a spolupracovali s dalšími pracovníky organizace – právníky, koordinátory dalších služeb, lektory kurzy češtiny a odbornými pracovníky – dobrovolníky. Také fungování jobclubů, které mohli cizinci navštívit bez objednání a dostali okamžitou pomoc s vytvořením/úpravou životopisu byl dalším z příkladů dobré praxe.

Belgie

Organizace Steunpunt, kde v říjnu 2023 proběhla pětidenní stáž má jeden z projektů “Shortcut to work”, který je koncipován tak, aby klienti pracovali na svých sociálních a pracovních schopnostech a kompetencích a díky nim měli větší šanci uspět na trhu práce. Aktivity jsou především skupinového charakteru. Pokud klienti potřebují, je jim k dispozici “kouč”, který jim může pomoci i individuálně. 

Organizace má více projektů. Všechny se týkají pracovní rehabilitace. Jeden z projektů vzdělává klienty v oblasti elektrikářství a druhý ve svářečství. Třetí projekt “Shortcut to work” není konkrétně zaměřen. 

Klienti v rámci skupinových aktivit posilují své sociální a pracovní schopnosti a také schopnost kooperace. Poté, co klienti splní určité stupně, je jim také umožněno nahlédnout do různých firem a podívat se, jak práce probíhá, potkat se s případnými budoucími zaměstnavateli apod. 

Dalším krokem je stáž ve firmách. Organizace spolupracuje s více firmami a zaměstnavateli a nabízí klientům přibližně dvouměsíční placené stáže v těchto firmách. Pokud se klient osvědčí, firma ho zaměstná na pracovní smlouvu. 

Další skvělou aktivitou je tzv. speed dating se zaměstnavateli, na kterém se potkají klienti a různí zaměstnavatelé a vzájemně se poznají, zjistí své požadavky a možnosti na konkrétní pracovní pozici a také své zkušenosti a schopnosti. 

Inspirativní metody

Určitě se jedná o výše zmíněnou metodu speed dating. Organizace má kontakty na různé zaměstnavatele, které už si ověřila tzv. HR screeningem, tedy zda je firma otevřená také cizincům a je ochotná je zaměstnat a nabídnout jim férovou mzdu a férové jednání. Tito zaměstnavatelé se pozvou na speed dating, kde se potkají s klienty organizace. Každý zaměstnavatel a klient si povídají u stolku cca 15 minut a potom se prohodí. Na konci akce hodí každý do krabičky jméno klienta/zaměstnavatele, který mu přišel sympatický a zaujal ho. Organizace potom jednotlivé klienty a firmy propojí na základě zjištěných informací a nejlepšího “matche”. Klienti potom do firmy nastoupí na stáž, a pokud se osvědčí, firma je zaměstná. Tento koncept je podle organizace velmi úspěšný a oblíbený. Na jedno setkání dorazilo 13 firem a 26 klientů a podařilo se zaměstnat 19 z nich :)Finsko

Kariérové poradenství je v této zemi velmi dobře a kvalitně rozvinuto. Je realizováno na několika úrovních podle potřeb a situace každého klienta. Organizace OMNIA, kde proběhla třídenní stáž v listopadu 2023, sídlí v Helsinkách a menším městě Espoo nabízí celou řadu vzdělávacích programů (kurzy finštiny různých úrovní, kurz gramotnosti, rekvalifikačních kurzy, aj.), které jsou velmi flexibilní a dostupné všem, kteří mají o vzdělávání zájem. Nejen organizace, ale celý finský vzdělávací systém je založen na individuálním přístupu a posilování kompetencí každého jedince. V rámci kariérového poradenství je možné absolvovat několikatýdenní Job club zaměřený na pomoc s CV, motivačním dopisem, dále je v něm zahrnuto oslovování zaměstnavatelů a nácvik přijímacích pohovorů. Zdravotně znevýhodněným jedincům je nabídnut program sociální rehabilitace, který zahrnuje nácviky sociálních a pracovních dovedností včetně zkušební “stáže“ (forma chráněných dílen) u smluvených firem. Některé pozice v rámci kariérového poradenství jsou pod záštitou City of Espoo (zaměstnavatel), jiné spadají přímo pod organizaci Omnia a u některých je zřizovatelem další subjekt. V nedávné době proběhly v rámci organizace změny, došlo k fúzi a proto je nyní rozdělení subjektů poněkud složitější. 

Co nám přišlo inspirativní 

Důležité je, že i když jsou zřizovateli pracovních pozic různé subjekty, všichni aktéři vzájemně spolupracují a realizují aktivity v kampusech Omnia. V rámci této organizace existuje několik pracovních pozic, které dohromady tvoří jednotný koncept kariérového poradenství. Každá pracovní pozice má svůj význam. Konkrétně se jedná o tyto: 

Career counsellors (Omnia) – zmapování dovedností a úrovně vzdělání včetně úrovně finštiny, dle situace odkazuje na další služby (rekvalifikace v určitém oboru, job club, finština, apod.)  

Employment officers (City of Espoo) – spolupracují s Omnia, posílají do organizace klienty a jsou účastni (online) konzultací, kde dohlížejí, zda vše probíhá v souladu s legislativou a GDPR 

Social counsellor (Western Uusimaa wellbeing services county) – řeší pouze sociální otázky (soc.dávky, hledání lékařů, pojištění, komunikace s úřady, apod.)

Nurse 20% (Western Uusimaa wellbeing services county) – na částečný úvazek je přítomna přímo v prostorách kampusu, provádí základní zdravotní prohlídky, klienty dále odkazuje na speciální vyšetření nebo přímo vystavuje „medical report“, který slouží pro potenciální zaměstnavatele, kdy klienti např.nemohou vykonávat určitý druh práce.

Job search support – realizuje Job cluby, kde se zaměřuje na pomoc s vytvářením CV a motivačních dopisů, na nácvik pracovních pohovorů a zdroje pro hledání zaměstnání

Business coordinators (City of Espoo) – zaměřuje se na síťování zaměstnavatelů a pracovních pozic, kde se mohou migranti uplatnit. Vytváří vztahy dlouhodobé spolupráce, která nekončí jen „dodáním pracovníků“, ale pokračuje i další podporou při řešení různých problémů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zprostředkovává v případě potřeby též kurz finštiny na míru dané pracovní pozici.

Work life coaches (Omnia) – pomáhá klientům řešit každodenní problémy spojené s jazykovou bariérou a interkulturními rozdíly

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“