Kariérové poradenství a vzdělávací kurzy v Turecku, Estonsku a Chorvatsku.

Od září do března 2024 probíhá v ICP projekt 2023-1-CZ01-KA122-ADU-000134735 s cílem rozvinout kariérové poradenství pro cizince. Je plně hrazený z programu ERASMUS+. V rámci něj proběhlo několik zahraničních mobilit do Norska, Belgie, Estonska, Turecka, Finska a Chorvatska. Zajímavosti z těchto návštěv vám přinášíme v následujících článcích. 

Turecko – ISKUR

V listopadu 2023 proběhla třídenní stáž ve státní organizaci ISKUR, která jako jediná v Turecku poskytuje kariérové poradenství cizincům. Kromě individuálních konzultací, které probíhají jak ve státních institucích, tak v kariérových centrech, dále realizují skupinové pohovory a semináře. Ty se zaměřují na zlepšování dovedností při hledání zaměstnání, očekávání zaměstnavatelů od budoucích zaměstnanců, přípravu a úpravu životopisu, techniky a metody, jak zvládnout pracovní pohovor. V rámci skupinových aktivit bylo navštívené kariérní centrum, kde probíhala série setkání zvaná Job club. 

JOB CLUB

  • Job Clubs je intenzivní program pracovního a profesního poradenství, jehož cílem je metodická a motivační podpora pro skupiny, které vyžadují speciální přístup. Jedná se o homogenní skupiny např. dlouhodobě nezaměstnaní, studenti před maturitou, zdravotníci, inženýři atd..
  • Jeden job club trvá 2-5 dní a počet účastníků je max. 15 osob. Během něj byly účastníkům poskytovány teoretické a praktické informace, aby rozvinuli své dovednosti, získali informace o trhu práce, připravili si životopisy a dozvěděli se, jak se chovat při přijímacích pohovorech. Pokud účastníkovi tato doba nestačila, mohl absolvovat další job club. 
  • Probíhají v turečtině, jelikož 99% zájemců mluví turecky.
  • Využívají se skupinové hry pro trénování měkkých/tvrdých dovedností, mluvení před zrcadlem pro sledování nonverbální komunikace, skupinové sezení u kulatého stolu, který je následně rozčtvrcen tak, aby mohli pracovat v párech a navzájem předstírat pracovní pohovor, také se natáčí, prezentují příklady dobré praxe
  • Rozvinutá je spolupráce s HR různých institucí, kteří jsou také provázáni přes databázi ISKUR. 
  • Všichni kariéroví poradci jsou zaškolení a mají kvalifikaci. Je jich kolem pěti celkem v jednom centru a mají různé specializace – pro studenty, dlouhodobě nezaměstnané atd. 
  • Můžou probíhat i ve školách, nejen v job centrech. Konají se pro žáky přímo v jejich přirozeném prostředí. 
  • Zaměstnavatelé navštěvují taky tento klub a snaží se hrát aktivní roli v hledání práce
  • Příklady dobré praxe – Bývalí účastníci Job Clubu, kteří jsou zaměstnáni, jsou zváni do klubů, kde se podělí o své zkušenosti s novými účastníky. Z pozorování vyplynulo, že tato metoda má na členy motivační dopad.

Co nám přišlo inspirativní

Určitě rozvinutá spolupráce se zaměstnavateli a potažmo HR vybraných institucí. Nácviky pracovních pohovorů přímo s HR daných institucí tzv. „na ostro“ před dalšími účastníky byly také velmi kladně hodnoceny. 

Zajímavé bylo také vidět konkrétní metody práce s klienty formou nácviku měkkých dovedností formou různých aktivit včetně vystupování před kamerou. 

Dále se jednalo informaci o kariérovým poradci, který je přítomen na job clubech a zná cílovou skupinu, s níž pracuje (příklad jihu Turecka, kde pracují arabsky mluvící lektoři pro syrské uprchlíky, kteří ví, jak s touto komunitou pracovat).

Inspirativní bylo také propojování zaměstnavatelů s potencionálními zaměstnanci. Díky pravidelnému síťování na tzv. networkingových akcích se mohou vzájemně poznat a seznámit.Estonsko – International house of Estonia

V lednu 2024 proběhla třídenní zahraniční stáž v International house of Estonia (dále jen IHE), která nabízí svým klientům (cizincům s platným pobytovým oprávněním) širokou skladbu služeb, přičemž kariérového poradenství se týkají dvě. První nich je individuální konzultace s kariérovým poradcem z Career centre, což je samostatná vládní organizace, která nabízí profesionální kariérní poradenství komukoliv, kdo má zájem hlouběji prozkoumat své schopnosti a vědomosti vzhledem k možnostem uplatnění na trhu práce. Tato organizace je přímo provázána s místním úřadem práce. (Je jakousi jejich odnoží) Služby poradců je možné objednat online a přijít na osobní schůzku a nebo je možné i samotnou konzultaci udělat online formou. Pro klienty IHE je možné se s kariérním poradcem setkat přímo v IHE. Počet konzultací je v podstatě neomezený, záleží na potřebách klienta. Součástí této práce je testování a hledání individuálních schopností a vědomostí a dovedností klienta, orientace na místním trhu práce, příprava CV, LinkedIn, motivačního dopisu, podpora při navazování kontaktu s případnými zaměstnavateli a nácvik pohovoru. Pokud je klient registrován na místním úřadě práce, je po posouzení pracovníků tohoto úřadu možné využít možnosti dalšího vzdělávání hrazeného státem (něco na způsob našich rekvalifikací). Estonský vzdělávací systém umožňuje svým občanům flexibilně vstupovat do škol. (Gymnázium pro dospělé a podobně)

Druhou službou přímo související s kariérním poradenstvím je skupinový kurz “Spouse programme”, který je určen pro partnery  tzv. “talentů” (Talent je většinou jeden z partnerů, který přišel do Estonska již s jistou pracovní nabídkou v oblasti IT nebo jiného většinou technického zaměření a pracovní uplatnění již tedy má.) IHE cílí na partnery talentů z toho důvodu, že jsou to právě oni, kdo nakonec ovlivní své partnery “Talenty” při rozhodování, zda zůstat nebo odejít z Estonska do země původu a nebo do jiné země. Cílem je tedy pomoci těmto partnerům (často manželkám s dětmi) najít smysluplné pracovní (nebo i studijní) uplatnění, integrovat se do lokálních komunit a vytvořit si tak samostatný uspokojivý sociálního a pracovního života.

IHE se skladbou své nabídky orientuje především na samotné cizince, součástí její nabídky je ale i program Work in Estonia, který vytváří HR a PR podporu Estonským organizacím, v procesu získávání a udržení kvalitních zahraničních zaměstnanců. V organizace je tak osoba, která je v kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a pokud je někdo z klientů z řad cizinců vhodným uchazečem, IHE může pomoci budoucího zaměstnavatele propojit s případným zájemcem o zaměstnání.

Co nás inspirovalo

Nejvíce inspirativní metodou v nabídce kariérového poradenství byl bezesporu “mentor dating”, který je realizován v rámci Spouse programme. Účastníci programu se v průběhu společných setkání i individuálních setkání připravují na osobní setkání s dobrovolníky z řad pracovníků různorodých organizací. Během setkání každý z účastníků dostane možnost během 3 minut představit sám sebe, svou praxi, dovednosti, vzdělání a ambice 15 ti dobrovolníkům z řad zaměstnanců různorodých organizací a odvětví. Cílem není při rozhovorech získat pracovní nabídku, ale vyzkoušet si sebeprezentaci, zažít přirozenou spontánní reakci od dobrovolníků a možná získat doporučení, kontakty na potenciální zaměstnavatele. Důležitým efektem tohoto setkání je prolomení zábran a ostychu ze sebeprezentace před cizími lidmi (většinou Estonci).

Chorvatsko – kurzy

V rámci pětidenního kurzu s názvem „How to teach adults? Key skills for teachers in adult education“, který se uskutečnil v únoru 2024, byly zmapovány a podrobně popsány především „warm upové“ aktivity pro navození atmosféry na úvod či v průběhu workshopů. Velmi zajímavé byly techniky využívající různorodé přístupy (např. artistický, roleplay, kladení otázek atd.) Byly jsme seznámeny s metodami, jak aktivizovat účastníky v průběhu našich kurzů a jak podpořit jejich participaci na jednotlivých aktivitách (zážitkové aktivity, škály priorit, přání atd.)  Dále byly prohloubeny znalosti v oblasti aktivního naslouchání, efektivní komunikace a asertivní komunikace při řešení náročných situací s klienty. Seznámily jsme se také s aplikacemi a aktivitami pro získání zpětné vazby od klientů (Kahoot, Padlet). Dále jsme získaly tipy na stmelující aktivity, sebe-poznávací, rozvíjející aktivity (aktivity zaměřené na poznání sebe sama a také studentů navzájem), hodnotící aktivity (jak získat od studentů zpětnou vazbu a hodnocení a také pro ně samé, aby měli náhled na to, co je baví a co ne). Všechno byly konkrétní aktivity, které jsme si zkoušeli sami na sobě. 

Využití získaných dovedností v ICP
V rámci práce s dospělými by se dali využít aktivity pro zvýšení motivace a participace našich klientů i během individuálních konzultací.
V případě rozšíření našich služeb v souvislosti s kariérními workshopy by se daly využít také aktivity pro práci se skupinovou dynamikou a prohloubení vzájemných vztahů mezi participanty. 

Samozřejmě velmi užitečné byly techniky aktivní naslouchání, efektivní komunikace a asertivní komunikace pro zvládání náročných situací, které lze využít v jakékoli komunikaci s klienty ale také napříč celou organizací ICP. 

Některé aktivity můžeme využít pro práci se skupinou při kariérních workshopech. Zejména některé rozehřívací aktivity, sebe-poznávací aktivity, aktivity zaměřené na prezentování apod. Některé aktivity můžeme také využít pro práci s mladistvými – Youth club v projektu Unicef. Některé aktivity byly časově náročnější, ale šlo by je zadat účastníkům workshopů jako domácí úkol – byly to především seberozvíjející a sebe-poznávací aktivity. Aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, lze využít také při individuálním sociálním poradenství s klienty. 

Další přínosné informace ohledně kariérového poradenství/skupinových kurzů, které by mohly být pro ICP užitečné:

V rámci organizace Dante funguje také oddělení, které je přímo zaměřené na kariérní poradenství (Dante Career Centre). V tomto centru jsou odborníci na tuto tematiku a dělají individuální i skupinové kariérní poradenství a také psychologickou diagnostiku a testování. Služby centra jsou zpoplatněné. Záleží, zda by tomu byl projekt v ICP nakloněn, ale bylo by skvělé mít zde psychologa, který by mohl dělat psychologickou diagnostiku i kariérní poradenství. 

Dante dělá také spoustu vzdělávací kurzů pro dospělé, které jsou hrazeny státem nebo si je účastníci sami platí. Jsou to různé jazykové kurzy, ale také rekvalifikační kurzy, například na kosmetičku. Bylo by skvělé navázat v ICP spolupráci s úřadem práce nebo přímo s firmami, které rekvalifikace nabízejí a nabízet přímo rekvalifikace klientům.

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“