Uznání zahraničního vzdělání
(tzv. nostrifikace)

Odborné poradenství v kostce #2

Další ze série článků odborného poradenství zodpoví nejdůležitější otázky týkající se uznání zahraničního vzdělání v České republice.

Článek je určen cizincům, pocházejícím ze zemí mimo Evropskou Unii, kteří mají v ČR alespoň dlouhodobé vízum.

Vzhledem k tomu, že naše klienty nejčastěji zajímá uznání vysokoškolského diplomu, rozhodli jsme se článek zaměřit na problematiku vysokoškolského vzdělání. Pokud by vás zajímalo uznání základního nebo středního vzdělání, objednejte se k nám na konzultaci – viz poslední odstavec.

K čemu slouží uznání zahraničního vzdělání?

Pokud chcete v Česku studovat nebo pracovat v oboru, který jste vystudovali, můžete se setkat s povinností nostrifikovat své vzdělání, které jste získali v zahraničí. V praxi to znamená, že je vaše vzdělání porovnáno s jeho českou verzí a následně vám je uděleno osvědčení, díky kterému se můžete hlásit na vysoké školy a vykonávat  odborné pracovní pozice stejně jako čeští občané.

POZOR: V České republice existuje seznam tzv. regulovaných povolání. Pro výkon těchto odborných povolání je kromě uznání zahraničního vzdělání nutné splnit speciální podmínky, určené právními předpisy. Seznam regulovaných povolání včetně naleznete ZDE.

Jaké dokumenty musím pro uznání zahraničního vzdělání zajistit?

Prvním krokem je nalézt odpovídající veřejnou vysokou školu, která v ČR nabízí akreditovaný studijní program obsahově podobný tomu, který jste vystudovali v zahraničí. Jako základní rozcestník  můžete využít například tento seznam Ministerstva školství. Rádi vám ale pomůžeme také na našem sociálním poradenství.

Dále budete potřebovat úředně ověřenou kopii svého vysokoškolského diplomu a dodatku diplomu, kterou vám vyhotoví notář nebo personál Czech Pointu na České poště. Mapu kontaktních míst Czech Pointu najdete ZDE. Pokud máte diplom v jiném než českém, anglickém a slovenském jazyce, musíte si diplom nechat přeložit do češtiny soudním tlumočníkem.

Následně je nutné vyplnit formulář žádosti, který má každá vysoká škola zveřejněný na svých webových stránkách.

Za celý proces je nutné zaplatit poplatek ve výši 3 000,- Kč příslušné vysoké škole.

V případě, že za vás nostrifikaci bude zajišťovat jiný osoba, budete jí muset vystavit ověřenou plnou moc.

Pokud jste studovali v zemi, která má s Českou republikou uzavřenou smlouvu o právní pomoci, nebudete potřebovat nic dalšího. Mezi tyto země patří: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

V případě, že potřebujete ověřit studium z jiných zemí, než jsou uvedeny výše, budete potřebovat vyšší stupeň ověření, kterým je tzv. superlegalizace nebo apostila. V tomto případě vám doporučujeme objednat se na naše sociální poradenství.

Pokud jste absolvovali vzdělání v zemi, se kterou má ČR uzavřenou bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických titulech (jedná se o Maďarsko, Polsko, Slovensko, Neměcko a Slovinsko), postup je odlišný. V případě, že se vás to týká, vám doporučujeme webové stránky MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/a-postup-podle-ekvivalencnich-dohod-madarsko-polsko nebo se můžete objednat naše sociálná poradenství.

O vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství rozhodnuje Ministerstvo obrany (oddělení vzdělávací politiky a vojenských škol) a Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb. S žádostí o uznání VŠ vzdělání včetně získání informací o platbě se obraťte na webové stránky konkrétního ministerstva.

Pokud vám byla udělena mezinárodní ochrana a nemáte potřebné náležitosti, můžete doložit podle Zákona o vysokých školách (§ 90 odst. 5) jiný doklad o absolvovaném studiu a o získaném vzdělání než diplom, a to i bez ověření pravosti dokumentu. Je také možné jej nahradit čestným prohlášením osoby požívající mezinárodní ochrany.

Kam mám příslušné dokumenty odevzdat?

Všechny podklady k žádosti o nostrifikaci vzdělání doporučujeme osobně přinést na danou vysokou školu. Pokud to pro vás z jakéhokoliv důvodu není možné, lze dokumenty zaslat také poštou na adresu školy.

Konkrétní informace naleznete na webových stránkách příslušné vysoké školy.

Jak dlouho proces uznání zahraničního vzdělání trvá?

Stanovená lhůta je 30 dní. Ve složitějších případech ale může trvat až 60 dní.

Pokud se stane, že dostanete zamítavé rozhodnutí, můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; či rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

Máte další otázky?

Každá situace je samozřejmě individuální, proto vždy doporučujeme návštěvu v naší organizaci, kde se vašim otázkám můžeme podrobně věnovat. Zavolejte na tel. +420 252 543 846 a objednejte se na konzultaci.

Rádi bychom vás upozornili, že všechny informace jsou platné vydání článku. Je možné, že se mohou za nějaký čas změnit. Aktuálnost informací si můžete ověřit na osobní schůzce.

Na toto téma jsme pro vás připravili také krátké video. Podívejte se!