Projekt INTEGRA

Projekt INTEGRA má za cíl vylepšit proces integrace cizinců z třetích zemí v pěti zemích EU (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Slovensko) pomocí sdílených zkušeností a znalostí na úrovni měst. Projekt podporuje hlubší porozumění mezi migrantskými komunitami a majoritní společností. Partneři budou identifikovat stávající a budoucí výzvy v oblasti integrace a budou vytvářet konkrétní opatření k řešení potíží spojených s integrací na lokální úrovni. Hlavními výstupy projektu jsou sestavení mezinárodní sítě, metodik a nástrojů k zapojení cizinců z třetích zemí do iniciativ na lokální úrovni.

The project INTEGRA seeks to improve the process of long-term integration of TCN in 5 EU states (BG, CR, CZ, IT, SK), through city-to-city knowledge and experience sharing. The project will promote deeper mutual understanding between migrant communities and the host society. The project partners will identify current and future challenges to integration and will develop concrete actions to tackle local integration problems. Main outputs of the project INTGRA include the establishment of local and cross-border networks, methodologies and tools that can be used by local level stakeholders to involve TCN in civic initiatives.

https://www.integra-eu.net/

V rámci projektu proběhlo/Project events:

21. – 23. 2. 2018 Proběhlo setkání všech partnerů v rámci kick-off meeting. Kromě seznamování proběhlo i schválení prvních výstupů projektu a plánovaly se následující kroky.

21 – 23. 2. 2018 the partners met within kick-off meeting. Apart from getting to know each other the partners also agreed upon the first deliverables and planned further steps.


12. 4. 2018 – Ve čtvrtek 12. 4. proběhlo v Integračním centru Praha první setkání členů Stakeholder Integration Group (SIG). Setkání se zúčastnilo 5 členů, včetně zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Sociologického ústavu Akademie Věd, neziskového sektoru a migrantů samotných. Účastníkům setkání byly představeny základní informace o projektu (partneři, časový rámec, cíle, hlavní aktivity projektu: city audit – desk research, city safety audit, photovoice, city integration lab, kampaň). Členům byla následně vysvětlena jejich role v projektu a možnosti zapojení se do jednotlivých aktivit.

12. 4. 2018 – On Thursday, April 12th, the first meeting of Stakeholder Integration Group (SIG) of the INTEGRA project took place at the premises of Prague Integration Centre. The meeting was attended by 5 group members, including representatives of the Prague municipality, the Czech Academy of Sciences, the NGO sector and migrants. During the meeting, the participants were introduced to the INTEGRA project, its objectives and activities, as well as to ICP employees in charge of the project and to each other. They were also acquainted with their roles within the project and the possibilities of involvement in the planned activities. The participants were encouraged to take part in the upcoming activities, namely the focus groups, city safety audit and the photovoice project and to provide tips for other potential participants.


14. 5. 2018 a 11. 6. 2018 – V pondělí 14. 5 a 11. 6. ICP organizovalo dvě plánované skupinové diskuse v rámci projektu INTEGRA. Zúčastnilo se jich dohromady 20 lidí – zástupci rozličných institucí a organizací (Magistrát hlavního města Praha, městské části, Ministerstvo vnitra, policie, akademické a výzkumné instituce, migrantské organizace i neziskový sektor). Probrala se 4 hlavní témata/oblasti diskuse: vize a služby města v oblasti integrace, občanská angažovanost a sociální inkluze CTZ a dalších migrantů, prostředí města a bezpečnost a postoj majority vůči CTZ a dalším migrantům.

14. 5. 2018 a 11. 6. 2018 – On Mondays, May 14th and June 16th Integration centre Prague hosted 2 focus groups as a part of the INTEGRA project. They took place at the Academic Conference Centre in the heart of Prague and it was attended altogether by 20 people representing a wide variety of institutions and organizations: the Prague municipality, Prague City districts, the police, the Ministry of Interior, academic and research institutions, migrant organizations as well as the NGO sector. The discussion focused on topics related to City vision and services, civic participation and social inclusion of TCN and migrant communities, urban environment, and safety and attitudes towards TCN and other migrants.


On the 7 th of June, Integration Centre Prague organized first info meeting for PhotoVoice – another activity of the INTEGRA project, during which Czechs and foreigners living in Prague will get a chance to express how they see and experience integration through photos. The meeting was attended by 10 participants representing both Czech and migrant communities, and including representatives of the NGO sector as well as city administration. Since then, the group of participants grew by 10 new members with whom we held additional individual meetings. The deadline for submitting the photos is the end of July and during August, there will be a meeting organized for all the participants, where they will get a chance to meet each other, share the results of their work, and to discuss both positive and negative aspects of integration identified in the photos. Selected photos will be used for an exhibition and promo materials as a part of the INTEGRA campaign organized in 2019.

7.6. proběhlo úvodní setkání k PhotoVoice – další aktivitě projektu INTEGRA, v rámci které mají Češi a cizinci žijící v Praze možnost vyjádřit pomocí fotek, jak vnímají integraci v hlavním městě. Setkání se zúčastnilo 10 zájemců z řad Čechů i cizinců, včetně zástupců neziskového sektoru i Magistrátu hl. města Prahy. Během června se do projektu zapojilo dalších 10 účastníků, se kterými proběhla
dodatečná individuální setkání. Termín zasílání fotografií je konec července, v průběhu srpna bude pro účastníky uspořádané závěrečné setkání, během kterého budou mít možnost vzájemně se poznat, sdílet výsledky své práce a diskutovat nad pozitivními i negativními aspekty integrace, které pomocí fotek zachytili. Vybrané fotografie se stanou součástí výstavy a propagačním materiálů
v rámci kampaně projektu INTEGRA, která proběhne v roce 2019.


INTEGRA – City Walks – Integration Centre Prague

On the 18th and 19th of June and 30th of July, Integration Centre Prague (ICP) organized three “city walks” as a part of the INTEGRA project. The first one took place at Prague 7, a fairly multicultural area of Prague, with a lot of permanent foreign residents, the second one took place in SAPA – the centre of Vietnamese trade, services, as well as education and culture. The last one of the walks was organised around the Prague city centre, an area where the foreigners´ presence is evident mainly through the ever-present tourists. The walks were attended by representatives of TCN, the NGO sector as well as city districts which allowed us to gain access to various perspectives and insights into the topics introduced by the checklists as well as other corresponding themes and issues related to integration in Prague. Despite lower number of attendees, the walks turned out to be very pleasant and informative.

18. a 19. června a 30. července uspořádalo Integrační centrum Praha v rámci projektu INTEGRA 3 procházky Prahou spojené s vyplňováním dotazníků a pořizováním fotek týkajících se tématu integrace a přítomnosti cizinců ve zvolených lokalitách. První se uskutečnila na Praze 7, v městské části, která má značný multikulturní charakter vzhledem k relativně velkému množství cizinců, kteří zde žjí a pracují/podnikají. Druhá procházka se uskutečnila na SAPĚ – v srdci vietnamského obchodu, služeb, vzdělávání a kultury. Poslední z procházek proběhla v centru Prahy, kde je přítomnost cizinců pociťována především skrze všudy-přítomné turisty. Procházek se zúčastnili zástupci cizinců z třetích zemí, neziskového sektoru i městských částí, což nám umožnilo získat různé náhledy a názory na zkoumaná témata. I přes menší počet účastníků se procházky velmi vydařily a získaly jsme díky nim nové a zajímavé informace týkající se tématu integrace a života cizinců v Praze.


PhotoVoice – finální workshop a závěry

16. srpna 2018 se uskutečnil finální workshop pro zájemce z řad účastníků projektové aktivity PhotoVoice. Účastníci měli v rámci workshopu možnost blíže představit své fotografie a následně diskutovat s ostatními účastníky i realizátory projektu nad tématy na nich zachycenými.

Aktivity PhotoVoice se zúčastnilo celkem 20 účastníků (včetně zástupců neziskového sektoru, magistrátu a migrantů), kteří do projektu zaslali na 150 fotografií zachycujících světlé i stinné stránky integrace v Praze. Fotky ukázaly, že Praha je do určité míry město přátelské k migrantům, které se různými prostředky a ve spolupráci s neziskovým sektorem snaží pomoci migrantům s orientací v nové společnosti a integrace do ní. Na druhé straně ale fotografie i následná diskuse s účastníky ukázala, že stále existuje prostor pro zlepšení, ať už se jedná o jazykovou bariéru, diskriminační praktiky, či anti-imigrační nálady převažující v současné české společnosti spojené s nenávistnými projevy. Závěry této aktivity jsou shrnuty v dokumentu Hodnocení strategie města Prahy v oblasti integrace. Vybrané fotografie se navíc stanou součástí výstavy v rámci kampaně, která proběhne v rámci projektu INTEGRA  v roce 2019.

PhotoVoice – final workshop and final conclusions

On August 16th 2018, ICP organized a final workshop for the participants of PhotoVoice. At the workshop, the participants had an opportunity to present their photos and discuss the topics they captured with other participants as well as representatives of ICP.

All in all, 20 people participated in the PhotoVoice activity (including representatives of the NGO sector, the municipality and migrants), who sent in about 150 photographs capturing both „ups“ as well as „downs“ of integration in Prague. The photographs demonstrated, that Prague is, to a certain extent, a city friendly to foreigners, which tries through different means and in cooperation with the NGO sector to help migrants with orientation and integration into the Czech society. On the other hand, however, the photographs as well as the follow-up discussion with  the participants showed, that there is still room for improvement, whether it is regarding a language barrier, discrimination practices, or anti-immigrant moods prevalent in the Czech society and the corresponding hate-speech and hate-crime. The conclusions of the activity are summarized in the Prague City Audit Report in the field of integration. Selected photographs will also become a part of an exhibition which will take place as a part of an INTEGRA campaign in 2019.


City Integration Labs

Ve dnech 30.10. a 6.11. 2018 se uskutečnily v rámci projektu INTEGRA tzv. City Integration Labs. Cílem obou setkání bylo vytvoření základních strategických doporučení pro Prahu na příští 2-3 roky na základě výsledků hodnocení města v oblasti integrace  cizinců, které se uskutečnilo v rámci téhož projektu. Jednotlivá témata a problémy byly diskutovány v rámci pracovních skupin, které se věnovaly následujícím tematickým oblastem: Strategické plánování města a zapojení migrantů, vzájemné soužití a pocit bezpečí, služby města a informovanost obyvatel Prahy.  Setkání se zúčastnilo 28 zástupců neziskového sektoru, města (městských částí i magistrátu), MPSV, akademické obce i samotných migrantů. Vzniklá doporučení byla následně představena a připomínkována v rámci veřejné diskuse, která se uskutečnila 13.11. jako součást Regionální poradní platformy organizované ICP a na jejich základě vznikne tzv. City Integration Agenda (Integrační plán města) shrnující hlavní doporučení pro hl. m. Prahu. Tato doporučení budou následně brána v potaz při přípravě akčních plánů současné Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců i její nové verze, která vejde v platnost v lednu 2022.

City Integration Labs

On October 30th and November 6th 2018, ICP organized 2 City Integration Labs as a part of the INTEGRA project. The aim of both of the meetings was to create basic strategic recommendations for Prague for the next 2-3 years, based on the results of a city audit of Prague integration policies and practices realised as a part of the same project. Individual topics and issues were discussed in 3 working groups, which focused on the following thematic areas: Strategic planning and involvement of migrants, Mutual relations and feeling of safety, City services and awareness of Prague inhabitants. The meetings were attended by 28 representatives of an NGO sector, the City (city districts and the municipality), the Ministry of Work and Social Affairs, academic sector as well as migrants themselves. The recommendations created as a result of the labs were then introduced and consulted at a public discussion, which took place on November 13th as a part of the Regional advisory platform organized by ICP, and they will form the basis of a so-called City Integration Agenda summarizing the main recommendations for the City of Prague. This Agenda will then be considered when preparing action plans of the city policy for integration of TCN as well as the policy´s updated version, which will come into effect in January 2022.

 

Doba trvání/Implementation time

1.1.2018 – 31.12.2019

Realizace/Realization team

Assotsiatsia za razvitie na Sofia (BU), koordinátor projektu/project coordinator), Riskmonitor foundation (BU), Integrační centrum Praha (ČR), RISSC – centro ricerche e studi susicurezza e criminalita associazione (IT), Udruge centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek (HR), Obcianske zdruzenie ETP Slovensko -centrum pre udrzatel’ny rozvoj (SK).

Financování/Financing

This project is funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.