České občanství

Jak dosáhnout nejvyššího stupně integrace?

Získání českého státního občanství představuje nejvyšší stupeň integrace do české společnosti. Cesta k němu sice obnáší povinnosti, ale přinese vám mnoho výhod. Pokud byste chtěli i vy získat – ať už dříve či později – české občanství, tento článek vám poradí, jak na to!

Způsoby získání českého občanství

České občanství lze získat několika způsoby:

 1. Narozením – alespoň jeden z rodičů musí být státním občanem ČR
 2. Určením otcovství – pokud je otec státním občanem ČR a rodiče provedou souhlasné prohlášení před matričním úřadem nebo soudem – v některých případech je nutná genetická zkouška
 3. Osvojením – pokud je alespoň jeden z osvojitelů státním občanem ČR
 4. Nalezením na území ČR – pokud se jedná o dítě mladší 3 let, jehož totožnost se nepodaří zjistit
 5. Prohlášením – týká se osob ve věku 18-21 let, které mají v Česku trvalý pobyt, jsou trestně bezúhonné a pobývaly na území ČR před 10. rokem svého života.
 6. Svěřením do ústavní, pěstounské či jiné formy náhradní péče – pokud se jedná o dítě, které bylo v den svého narození a nadále je bezdomovcem a bylo svěřeno do náhradní péče
 7. Udělením z důvodu významného přínosu pro ČR (přínos vědecký, vzdělávací, kulturní, sportovní, humanitární, plnění mezinárodních závazků ČR apod.). Osoba musí mít na území ČR trvalý pobyt.
 8. Udělením – při splnění podmínek, které vysvětlujeme níže.

Proč žádat o udělení českého státního občanství?

Díky udělení českého občanství budete mít plná práva českého občana. Oproti trvalému pobytu je to navíc právo volit a být zvolen, možnost získání diplomatické ochrany České republiky a Evropské unie pokud se v zahraničí dostanete do problémů, nemožnost být ze země vyhoštěn či svobodnější cestování do zahraničí díky českému pasu.

Co je nutné splnit pro udělení českého občanství?

1. Podmínky, které musíte splnit:

 • Musíte mít povolení k trvalému pobytu na území ČR:
  • po dobu 5 let (pokud jste občanem zemí mimo EU)
  • po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let 
  • po dobu 3 let, pokud jste občanem EU
 • Váš pobyt na území ČR musí být nepřetržitý neboli kontinuální. Předložíte tzv. historii pobytu, tento doklad vydá na Vaši žádost MV ČR OAMP. 
 • Musíte prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 a českých reálií. Pokud jste aspoň 3 roky studovali v základní, střední nebo vysokou školu v ČR a vyučovacím jazykem byla čeština, tuto zkoušku skládat nemusíte. Dále nemusíte skládat zkoušku jestliže je Vám méně než 15 nebo více než 65 let. Další výjimky jsou stanoveny zákonem. Více informací o zkoušce včetně modelových otázek najdete na webu http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/
 • V posledních 3 letech před podáním žádosti jste neporušil/a povinností vyplývající ze zákonů. Tato podmínka zahrnuje zejména:
  • Placení veřejného zdravotního pojištění
  • Placení sociálního pojištění
  • Placení daní
  • Placení cla 
  • Plnění veřejnoprávních povinností k obci, kde je osoba přihlášena k trvalému pobytu
  • Odvody a poplatky 
  • Plnění vyživovací povinnosti vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR
 • Musíte prokázat výši a zdrojů příjmů za poslední 3 roky (netýká se osob mladších 18 let)
 • V posledních 3 letech před podáním žádosti jste výrazně a bezdůvodně nezatěžoval/a systém státní sociální podpory a systém podpory v hmotné nouzi. Za výrazné zatížení se považuje dlouhodobá závislost na dávkách státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. Za výrazné zatížení systému se naopak nepovažuje nemožnost pracovat kvůli zdravotnímu stavu, studiu, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené či kvůli péči o blízkou, na péči závislou osobu.
 • Musíte prokázat Vaši fyzickou přítomnost na území České republiky (toto je možno prokázat potvrzením o studiu, doložením pracovních smluv a jiných relevantních dokumentů). 
 • Státní občanství ČR může být uděleno, pokud je žadatel plně integrován v České republice, zejména z hlediska rodinného, sociálního a pracovního a splňuje zákonné podmínky pro udělení státního občanství.

2. Před podáním žádosti si připravte tyto dokumenty:

 • Úředně ověřená kopie matričních dokladů – rodný list, oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • Potvrzení o pobytu – tzv. historie pobytu, získáte na Odboru azylové a migrační politiky MVČR.
 • Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka a českých reálií (nebo doklad osvědčující, že tyto zkoušky nemusíte skládat – v tomto případě doložíte doklady o studiu, jak bylo uvedeno výše). 
 • Výpis z trestního rejstříku ze země původu – předkládáte v případě, že na území ČR žijete méně než 10 let nebo v případě, že jste v posledních 10 letech pobýval/a více než 6 měsíců po sobě jdoucích mimo území České republiky. Výpis z rejstříku trestů žádáte od státu, na jehož území jste tuto dobu strávil/a. POZOR: tyto výpisy jsou platné 6 měsíců.
 • Potvrzení o bezdlužnosti:
  • z Vaší zdravotní pojišťovny
  • z České správy sociálního zabezpečení
  • POZOR: potvrzení jsou platná pouze 30 dní!
 • Potvrzení, že nemáte evidován nedoplatek:
  • v evidenci daní na Finanční správě České republiky (nedoplatek či dluh na daních u finančního úřadu) 
  • v evidenci cel u Celní správy České republiky (nedoplatek či dluh na clech)
  • POZOR: potvrzení jsou platná pouze 30 dní!
 • Potvrzení o nepobírání dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi – POZOR: potvrzení je platná pouze 30 dní!
 • Úředně ověřená kopie všech pracovních smluv, evidenčních listů důchodového pojištění / daňových přiznání / potvrzení o přiznání důchodu
 • Úředně ověřená kopie dokladu o studiu v českém jazyce (potvrzení o době studia, kopie diplomu apod.)
 • Výpis všech zahraničních cest za poslední 3 roky
 • Životopis – volně psaný text v českém jazyce o vašem životě s důrazem na činnosti a aktivity na území ČR – pracovní, studijní, rodinné, volnočasové, činnosti prospěšné pro českou společnost apod.
 • Žádost o udělení občanství – volný text v českém jazyce, ve kterém vysvětlíte, proč by vám mělo být uděleno české občanství.

Tip: Před shromažďováním všech těchto dokumentů nejprve zavolejte na krajský úřad nebo městskou část a zjistěte si čekací lhůtu na podání žádosti o občanství a současně se informujte, zda je nutné se na podání žádosti předem objednat, či zda můžete přijít kdykoliv během úřední doby. Zároveň si ověřte seznam dokumentů, který je Vaším místně příslušným úřadem vyžadován (někdy je uveden na webových stránkách úřadu).

Jakým způsobem podat žádost?

 • Žádost podáte prostřednictvím “Dotazníku k žádosti o udělení státního občanství České republiky”. Tento dotazník obdržíte na Krajském úřadě nebo v případě Prahy na úřadu městské části
 • Při podání žádosti se platí poplatek 2000 Kč, v případě nezletilé osoby 500 Kč.
 • Krajský úřad či městská část předá do 30 dnů žádost včetně všech příloh Ministerstvu vnitra ČR, které rozhoduje o udělení či neudělení.
 • Ministerstvo vnitra má na vydání rozhodnutí ze zákona 180 dní ode dne doručení. V praxi se ovšem může stát, že řízení trvá déle.
 • Ministerstvo vnitra je oprávněno vyzvat Vás k doložení dalších dokladů potřebných k vydání rozhodnutí a k doložení vyjádření o rozhodných skutečnostech pro udělení státního občanství, k nimž u Vás došlo od podání žádosti (touto rozhodnou skutečností může být např. změna rodinného stavu, narození dítěte, změna zaměstnání, přestěhování do zahraničí, apod.)
 • Pokud bude vaše žádost zamítnuta, máte 15 kalendářních dní na podání tzv. rozkladu proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky. Rozklad je řádný opravný prostředek. Laicky řečeno se rozklad z hlediska svého účinku podobá „odvolání“. 
 • V případě zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky můžete zcela novou žádost podat nejdříve po uplynutí dvou let. Z praktického hlediska je ovšem třeba zohlednit i důvody zamítnutí a v případě, že by udělení státního občanství bránily nějaké závažné překážky, které není možné odstranit, mělo by smysl novou podat žádost teprve poté, co tyto překážky přestanou být ve vztahu k Vaší nové žádosti relevantní. 

Co následuje po udělení českého občanství?

 • Do 12 měsíců od doručení výzvy musíte splnit státoobčanský slib. Slib se skládá veřejně, slavnostním způsobem. Text slibu zní: „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky.“
 • Dnem složení slibu nabýváte občanství ČR. Děti mladší 15 let tento slib skládat nemusejí. 
 • Odevzdáte průkaz povolení k pobytu na OAMP.
 • Přihlásíte se k pobytu na obecním úřadě či městské části.
 • Provedete zápis o svém narození na matrice, abyste dostal/a český rodný list. Tento zápis vyřizuje Zvláštní matrika Brno střed, která eviduje matriční události českých občanů, k nimž došlo v cizině. Na této matrice můžete rovněž vyřídit i český oddací list, pokud jste uzavřeli manželství v zahraničí.
 • Na obecním úřadě či městské části požádáte o vydání dočasného občanského průkazu (platnost 3 měsíce) a po obdržení českého rodného listu požádáte o občanský průkaz s platností na 10 let.

Máte další otázky?

Pokud vás k tématu napadají další otázky, rádi vám pomůžeme! Stačí se objednat na naše právní poradenství na tel.: +420 252 543 846 nebo na e-mailu info@icpraha.com.