ХОЛБОО БАРИХ

Танд ямар нэг асуудал, хүсэлт, сануужилт байвал бид нартай холбоо бариарай. Яг хэнтэй холбоо барихыг ойлгомжтой болохын тул англилуулсан.

Зөвлөгөөний цаг авах, үндсэн мэдээлэл

Zhanna Osovska
мэдээллийн ажилтан
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Чех хэлний курсууд

Alžběta Průšová
зохицуулагч (анхан шатны курсууд)
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Linda Slováková
зохицуулагч (дунд болон гүнзгий шатны курсууд)
l.slovakova@icpraha.com | +420 775 558 374

Дагалдах, орчуулах

(соёл хоорондын ажил)

Oksana Belkova
зохицуулагч
o.belkova@icpraha.com | +420 775 735 324

Miroslava Danyljuková
зохицуулагч
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Ekaterina Shlygina
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

Liudmila Gasina
rus1@icpraha.com | +420 774 711 845

Julie Lapina
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Jekaterina Gazukina
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

Vera Bárász
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

Markéta Sedláčková
chn@icpraha.com | +420 774 017 019

Roz Smolíková Shero
arab@icpraha.com | +420 777 962 248

ИТП-гийн удирдлага

Zděnek Horváth
удирдагч
director@icpraha.com

Jonatan Schneider
эрхлэх газрын дарга
office@icpraha.com | +420 608 384 685

Jiří Vízek
дээд санхүү хянан шалгагч
finance@icpraha.com | +420 773 530 642

Zuzana Hůlová
санхүү хянан шалгагч
z.hulova@icpraha.com | +420 778 061 579

Alen Kovačević
AMIF төслийн захирагч
a.kovacevic@icpraha.com | +420 775 553 898

Anca Covrigová
заах аргач
metodik@icpraha.com | +420 773 636 144

PR ба интеграцчилалын үйл ажиллагаа

Michaela Neuhöferová
зохицуулагч
centrum@icpraha.com | +420 774 034 224

Jekaterina Gazukina
зохицуулагч – Salad Bowl of Prague, Vaše nápady
metropolevsech@icpraha.com | +420 608 987 097

Сайн дураар ажиллах

Veronika Spiegelová
зохицуулагч
dobrovolnici@icpraha.com | +420 775 487 369

ИТП-гийн салбарууд

Тусгай салбарын талаар асуудалтай байна уу? Шүүд салбарын даргатай холбоо барина уу.

ИТП-гийн салбарууд

Luboš Kožíšek
зохицуулагч
pobocky@icpraha.com

1

Informační centrum ICP

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

2

ICP Praha 4 – Pankrác

Hvězdova 1594/19, 140 00  Praha 4

3

ICP Praha 12 – Modřany

Sofijské náměstí 3400, 143 00 Praha 12

4

Kancelář ICP v SAPě

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4

5

ICP Praha 13 – Lužiny

Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13

6

ICP Praha 14 – Černý Most

Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14

Прага 1 төв байр

Хаяг: Žitná 51, Praha 1
Ажиллах цаг: нэг дэх – тав дахь өдөр: 8.00 – 12:00; 13:00 – 16.00 цаг

Zhanna Osovska
Салбарын дарга
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Praha Pankrác

Хаяг: Hvězdova 1594/19, 140 00  Praha 4
Ажиллах цаг: нэг дэх, хоёр дахь, дөрөв дэх өдөрт: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.00 цаг

Linda Slováková
Салбарын дарга
praha4@icpraha.com | +420 775 771 944

Anastasia Yanina
praha4.info@icpraha.com | +420 775 721 427

Praha Modřany

Хаяг: Sofijské náměstí 3400, 143 00 Praha 12
OD Prior, 2. patro
Ажиллах цаг: хоёр дахь, гурав дахь, дөрөв дэх өдөрт: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.00 цаг

Branislav Makúch
Салбарын дарга
praha12@icpraha.com | +420 775 791 202

Petra Kaucká
praha12.info@icpraha.com | +420 774 466 837

Praha Libuš – Sapa

Хаяг: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
Hlavní budova Sapy 6. Patro
Ажиллах цаг: нэг дэх өдөрт: 8.00 – 12:00; 13:00 – 16.00 цаг

Branislav Makúch
Салбарын дарга
praha12@icpraha.com |
 +420 775 791 202

Petra Kaucká
praha12.info@icpraha.com | +420 774 466 837

Praha Lužiny

Хаяг: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Ажиллах цаг: хоёр дахь, гурав дахь, дөрөв дэх өдөрт: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.00 цаг

Natalia Stehnejová
Салбарын дарга
praha13@icpraha.com | +420 775 564 654

Igor Suvorov
praha13.info@icpraha.com | +420 775 703 989

Praha Rajská zahrada

Хаяг: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Ажиллах цаг: нэг дэх, хоёр дахь, дөрөв дэх өдөрт: 8.00 – 12:00; 13:00 – 16.00 цаг

Stanislav Butorin
Салбарын дарга
praha14@icpraha.com | +420 775 553 188

Petra Sedláčková
praha14.info@icpraha.com | +420 777 260 324